2287/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty In và Văn hoá phẩm thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In và Văn hoá phẩm

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2009-2010;

Căn cứ Công văn số 1082/TTg-ĐMDN ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ v/v điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty In và Văn hoá phẩm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển đổi Công ty In và Văn hoá phẩm thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In và Văn hoá phẩm với các nội dung sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In và Văn hoá phẩm (sau đây gọi là Công ty) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2005.
2.Tên và địa chỉ giao dịch:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In và Văn hoá phẩm.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Công ty TNHH In và Văn hoá phẩm.

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: PCP. ltd

- Tên tiếng Anh giao dịch Quốc tế: Printing and Cultrural Product Single-member Limited Liability Company.
- Trụ sở chính: 83 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; số 70 Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại:  (84-04) 35142255.

- Fax:   (84-04) 35142319.

3. Ngành nghề kinh doanh:

- In và gia công các ấn phẩm: sách, báo, giấy tờ quản lý, nhãn hàng bao bì trên giấy và các vật liệu khác;

- Kinh doanh các loại vật tư và thiết bị dùng trong ngành in;

- Sản xuất và kinh doanh các loại đồ gỗ;

- Nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ in;

- Sản xuất, kinh doanh các loại nhạc cụ;

- Kinh doanh các mặt hàng văn hoá khác theo quy định của pháp luật;

- Xuất nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá: các loại vật tư, thiết bị ngành in; các loại mặt hàng đồ gỗ và nhạc cụ, văn hoá phẩm theo quy định của pháp luật;

- Cung ứng dịch vụ kho bãi và lưu giữ  hàng hoá.

4. Vốn Điều lệ:

Vốn Điều lệ của Công ty (là giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tính tại thời điểm 31/12/2009): 66.771.980.821 (sáu mươi sáu tỷ, bảy trăm bảy mươi mốt triệu, chín trăm tám mươi nghìn, tám trăm hai mươi mốt đồng).

5. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Cơ cấu quản lý Công ty theo mô hình: Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên và Bộ máy giúp việc.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định trong Điều lệ của Công ty được phê duyệt.
Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

6. Tên và địa chỉ tổ chức là chủ sở hữu:

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Địa chỉ: số 51 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In và Văn hoá phẩm có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Tiếp nhận tài sản sau khi đã được kiểm kê, phân loại, xác định số lượng, đánh giá thực trạng;
- Đối với các khoản nợ phải thu Công ty có trách nhiệm tiếp nhận;

- Đối với các khoản nợ phải trả Công ty có trách nhiệm kế thừa (kể cả các khoản nợ thuế, ngân sách, nợ cán bộ, công nhân viên); thanh toán các khoản nợ đến hạn;

- Đối với người lao động, Công ty có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về sắp xếp lại công ty nhà nước; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In và Văn hoá phẩm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Lao động-

 Thương binh và Xã hội;

- UBND Tp Hà Nội;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, HSNV, Vụ TCCB, TT (25).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác