2287/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

Ngày 04 tháng 7 năm 2014, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đồng chí Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 46/KH-BVHTTDL ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1. Ghi nhận những nỗ lực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Chương trình triển khai và thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 46/KH-BVHTTDL, tổ chức, lồng ghép nội dung nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, cụ thể nhằm phát huy lòng yêu nước của nhân dân trên địa bàn, hướng về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị rà soát quy hoạch du lịch, điều chỉnh, triển khai định hướng thị trường, sản phẩm, quảng bá, hạ tầng... của tỉnh Quảng Trị theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đã được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 11/11/2013.
3. Về một số đề xuất, kiến nghị của Sở:
a. Đồng ý tiếp tục phát huy lợi thế du lịch của Hành lang kinh tế Đông-Tây. Giao Tổng cục Du lịch hướng dẫn, hỗ trợ các giải pháp liên kết phát triển du lịch các tỉnh miền Trung theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ; hỗ trợ các phương tiện, ấn phẩm, thông tin, hình ảnh du lịch Việt Nam để tỉnh Quảng Trị giới thiệu tại Trung tâm thông tin du lịch cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, phát huy hiệu quả hoạt động của Dự án Phát triển du lịch bền vững Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng; tham gia ý kiến Đề án thí điểm xây dựng khu vực đón khách du lịch riêng tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.
b. Ghi nhận đề xuất hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch của Dự án Phát triển du lịch bền vững Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng giai đoạn tới. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các thủ tục báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.
c. Đồng ý tăng cường công tác cổ động trực quan, tuyên truyền về biển đảo. Giao Cục Văn hóa cơ sở hỗ trợ tỉnh Quảng Trị theo Kế hoạch số 46/KH-BVHTTDL.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Cục VHCS, TCDL, Vụ KHTC;
- CQ ĐD VP Bộ tại Đà Nẵng;
- Sở VHTTDL Quảng Trị;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), NTS.20.  
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác