2289/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Nhà Xuất bản Âm nhạc thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Âm nhạc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2009-2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Nhà Xuất bản Âm nhạc và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển đổi Nhà Xuất bản Âm nhạc thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Âm nhạc với các nội dung sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Âm nhạc (sau đây gọi là Công ty) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2005.
2.Tên và địa chỉ giao dịch:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Âm nhạc.
- Tên viết rút gọn: Nhà Xuất bản Âm nhạc.

- Tên tiếng Anh giao dịch Quốc tế: DIHA VINA.

- Trụ sở chính: 61 Lý Thái Tổ, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại:  (84-04) 38256286.

- Fax:  (84-04) 39360630.

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Biên tập và xuất bản: các sản phẩm in trên giấy, nhạc nốt, tờ rơi, tập ca khúc, nhạc không lời, dân ca Việt Nam và nước ngoài;

- Xuất bản các loại sách âm nhạc: nhạc lí, kỹ thuật thanh nhạc, nhạc khí, các công trình nghiên cứu âm nhạc, lịch sử âm nhạc, sách phổ thông âm nhạc, giáo trình âm nhạc và các văn hoá phẩm âm nhạc;

- Sản xuất, kinh doanh chương trình gốc, các loại băng đĩa âm thanh, băng đĩa hình; sản xuất (bản gốc, in nhân bản audio, video và phim nhựa) các chương trình nghệ thuật, âm nhạc, phim truyện, chương trình tuyên truyền, thông tin, ngoại ngữ phục vụ trong nước nhất là miền núi, biên giới, hải đảo và xuất khẩu;

- Tổ chức các dịch vụ nghệ thuật, biểu diễn âm nhạc và dịch vụ kỹ thuật về nhạc in, thu thanh, thu hình, audio, video phục vụ nhu cầu trong nước và nước ngoài;

- Tổ chức phòng giới thiệu và bán tranh nghệ thuật, các đồ mỹ thuật, mỹ nghệ;

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh các loại thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ phục vụ biểu diễn

nghệ thuật, các loại thiết bị nghe nhìn;

- Tham gia sản xuất cung ứng các sản phẩm công ích về văn hoá phẩm phục vụ xã hội theo cơ chế đặt hàng của Nhà nước;

- Tư vấn đầu tư về Studio và hoạt động xuất bản các ấn phẩm về âm nhạc.

4. Vốn Điều lệ:

Vốn Điều lệ của Công ty (là giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tính tại thời điểm 31/12/2009): 104.917.339 đồng (một trăm linh bốn triệu, chín trăm mười bảy ngàn, ba trăm ba mươi chín  đồng).

5. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Cơ cấu quản lý Công ty theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc và các Phó Giám đốc, Kiểm soát viên và Bộ máy giúp việc.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định trong Điều lệ của Công ty được phê duyệt.
- Đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc: Chi nhánh số 07 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận I, TP Hồ Chí Minh.

Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

6. Tên và địa chỉ tổ chức là chủ sở hữu:

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Địa chỉ: số 51 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Âm nhạc có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Tiếp nhận tài sản sau khi đã được kiểm kê, phân loại, xác định số lượng, đánh giá thực trạng;
- Đối với các khoản nợ phải thu Công ty có trách nhiệm tiếp nhận;

- Đối với các khoản nợ phải trả Công ty có trách nhiệm kế thừa (kể cả các khoản nợ thuế, ngân sách, nợ cán bộ, công nhân viên); thanh toán các khoản nợ đến hạn;

- Đối với người lao động, Công ty có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về sắp xếp lại công ty nhà nước; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Âm nhạc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội;

- UBND Tp Hà Nội;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, HSNV, Vụ TCCB, TT (25).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác