2289/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức liên hoan Phim Đức tại Việt Nam 2011.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9, ban hành ngày 29/6/2006.

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy định số 1479/VHTT-TCCB ngày 24/4/2001 của Bộ Văn hoá - Thông tin, nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy trình xử lý công vụ liên quan đến việc tổ chức "Tuần phim và những ngày phim nước ngoài tại Việt Nam’’;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh phối hợp Viện Goethe Hà Nội tổ chức Liên hoan phim Đức tại Việt Nam.

- Thời gian: Tháng 9 và tháng 10 năm 2011

- Địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Cục Điện ảnh có trách nhiệm duyệt phim trước khi trình chiếu.

Điều 2. Về kinh phí: Viện Goethe Hà Nội chịu mọi chi phí liên quan đến tổ chức Liên hoan phim.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp các quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Cục Điện ảnh (để phối hợp);

-Các Sở VH, TT và DL Hà Nội, Hải Phòng,

Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Tp. ồ Chí Minh,Cần Thơ;

 

 

-Lưu: VT, HTQT, TQA (9).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác