2290/BVHTTD -VP

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam

Kính gửi:

-Các đơn vị trực thuộc Bộ;

-Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Quyết định số 820/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tổ chức kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2010) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2010)  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trục thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các hoạt động sau:

1) Có kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, treo cờ Tổ  quốc trang trí băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở và trên địa bàn được phân công quản lý.

2 ) Các bảo tàng tổ chức triển lãm chuyên đề về giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám  và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam; thành quả xây dựng đất nước 65 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3) Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, ưu tiên biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng, nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

4) Các đơn vị điện ảnh có kế hoạch tổ chức đợt chiếu phim đề tài Cách mạng tại các rạp, tăng cường tổ chức các đội chiếu bóng đi cơ sở phục vụ nhân dân, chú trọng đề tài phim phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

5) Các đơn vị nghiệp vụ thể dục thể thao tổ chức các giải thể thao, chú trọng các môn thể thao dân tộc.

6) Các cơ quan báo chí của Ngành mà các chuyên mục tuyên truyền về Đảng, Bác Hồ, mừng đất nước đổi mới, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ X,  lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

7) Tổ chức thăm hỏi đại diện lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình những người có công với Đảng, với Cách mạng.

Đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch (qua Văn phòng Bộ để tổng hợp)./.

 

Nơi nhận:

-Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);

-Văn phòng Trung ương Đảng;

-Văn phòng Chính phủ;

-Ban Tuyên giáo Trung ương;

-Lãnh đạo Bộ;

-Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

-Các cơ quan, đơn vị, báo chí trực thuộc Bộ;

-Lưu, VT, (VP) THTT, VVD,150

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác