2290/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2290/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 6 năm 2013 Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm hoạt động của Hệ thống Thư viện công cộng (2011-2013) Và Liên hoan Tiếng hát cán bộ ngành thư viện lần thứ III

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm hoạt động của Hệ thống Thư viện công cộng (2011-2013) và Liên hoan Tiếng hát cán bộ ngành thư viện lần thứ III.
Thời gian: 02 ngày, ngày 05 và 06 tháng 9 năm 2013.

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch trích từ ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng theo dự toán được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, TV,

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác