2291/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt Phương án chuyển đổi Công ty Du lịch và Xúc tiến Đầu tư thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch và Xúc tiến Đầu tư

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư  số 79/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
Căn cứ Văn bản số 1082/TTg-ĐMDN ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Du lịch và Xúc tiến Đầu tư tại Tờ trình số 85/DLXTĐT-KHKD ngày 14 tháng 6 năm 2010 kèm theo Đề án chuyển đổi Công ty Du lịch và Xúc tiến Đầu tư thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển đổi công ty Du lịch và Xúc tiến Đầu tư thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch và Xúc tiến Đầu tư với các nội dung sau:
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch và Xúc tiến Đầu tư (sau đây gọi là công ty) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty, Luật Doanh nghiệp 2005 và pháp luật có liên quan).

2. Tên và địa chỉ giao dịch:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch và Xúc tiến Đầu tư.
- Tên rút gọn tiếng Việt: Công ty Du lịch & Xúc tiến Đầu tư

- Tên viết tắt tiếng Anh: Viptour.co.

- Tên giao dịch Quốc tế: Vietnam investment promotion tourism single – member limited company
- Trụ sở chính: Số 281 Phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (84-4) 3825126/ 38325847.

- Fax: (84-4)3825938.

- Email: Viptour@hn.vnn.vn.

- Website: WWW.viptourco.com

* Các văn phòng đại diện, chi nhánh:

- Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chi nhánh tại Quảng Ninh.

- Chi nhánh tại Quảng Trị.

- Chi nhánh tại Moscow-Liên Bang Nga

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Dịch vụ liên quan đến vận tải;

- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống, vui chơi giải trí trừ các loại hình vui chơi, giải trí Nhà nước cấm (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát Karaoke);

- Du lịch Quốc tế (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke);
- Cho thuê nhà, biệt thự, văn phòng, kho bãi;

- Tuyên truyền quảng cáo các loại ấn phẩm và dịch vụ phục vụ tuyên truyền quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá);

- Vận chuyển hành khách bằng phương tiện taxi;

- Tổ chức Hội chợ, triễn lãm, hội thảo trong nước và quốc tế (trừ họp báo);

- Vận tải khách bằng phương tiện thuỷ nội địa;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp;

- Vận tải khách bằng ôtô theo hợp đồng.

4. Vốn Điều lệ:

Vốn Điều lệ của Công ty đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2009 là: 57.252.555.735 (năm mươi bảy tỷ, hai trăm năm mươi hai triệu, năm trăm năm mươi nhăm ngàn, bảy trăm ba nhăm đồng chẵn).
5. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty:

- Cơ cấu tổ chức: Công ty hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên (03-05 người), Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên và bộ máy giúp việc.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Quy định trong Điều lệ Công ty được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trực thuộc: Các Trung tâm, các chi nhánh.

6. Tên và địa chỉ tổ chức là chủ sở hữu:

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Địa chỉ: Số 51 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch và Xúc tiến Đầu tư  có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi theo quy định của pháp luật cụ thể:

- Tiếp nhận tài sản sau khi đã được kiểm kê, phân loại, xác định số lượng, đánh giá thực trạng;
- Đối với các khoản nợ phải thu Công ty có trách nhiệm tiếp nhận;

- Đối với các khoản nợ phải trả Công ty có trách nhiệm kế thừa (kể cả các khoản nợ thuế, ngân sách, nợ cán bộ, công nhân viên); thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Đối với lao động: Công ty có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động và sắp xếp lại công ty nhà nước; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật về người lao động.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch và Xúc tiến Đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Lao động

 Thương binh và Xã hội;

- UBND Tp Hà Nội;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, HSNV, Vụ TCCB, TT (25).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác