2292/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt Phương án chuyển đổi Tổng Công ty Sách Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư  số 79/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Văn bản số 1082/TTg-ĐMDN ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sách Việt Nam tại Tờ trình số 831 SVN/CV ngày 25 tháng 5 năm 2010 kèm theo Đề án chuyển đổi Tổng Công ty Sách thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển đổi Tổng Công ty Sách Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách Việt Nam với các nội dung sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách Việt Nam (sau đây gọi là công ty) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty, Luật Doanh nghiệp 2005 và pháp luật có liên quan.

2.Tên và địa chỉ giao dịch:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách Việt Nam.
- Tên viết tắt: Công ty SAVINA

- Tên giao dịch Quốc tế: Vietnam Book Corporation Limited

- Trụ sở chính: Số 44 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (84-4) 3.8257857...

- Fax: (84-4)39341591.

- Email: Savinahn@hn.vnn.vn.

- Website: http://www.savina.com.vn.

* Chi nhánh và các công ty có vốn góp của Công ty SAVINA:

- Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc (Khách sạn Bên Hồ);

- Công ty Cổ phần In Sách Việt Nam.

- Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Sách Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Ngành nghề kinh doanh:

- Xuất bản các loại sách, tạp chí, văn hoá phẩm và văn phòng phẩm trên các loại chất liệu, công nghệ theo quy định của Luật Xuất bản, Luật Báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Sản xuất bản gốc, in nhân bản và kinh doanh các sản phẩm băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình và thực hiện các dịch vụ về công nghệ, kỹ thuật ở các lĩnh vực trên;
- In các loại sách, báo, tạp chí, bao bì, nhãn tem, văn hoá phẩm và các loại giấy tờ quản lý, biễu mẫu và các sản phẩm in khác theo quy định của pháp luật;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị, hàng hoá phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng khác trong xã hội theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp xuất, nhập khẩu báo chí, tạp chí, văn hoá  phẩm theo quy định của pháp luật;
- Kinh doanh phát hành sách, báo, văn hoá phẩm và các biểu mẫu, giấy tờ quản lý kinh tế - xã hội và các sản phẩm khác theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức và tham gia các triển lãm, hội chợ về sách, văn hoá phẩm, thiết bị in trong và ngoài nước;
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mỹ thuật, thủ công mỹ nghệ, văn phòng phẩm;
- Nghiên cứu và thể nghiệm các sản phẩm công nghệ mới về xuất bản, in, phát hành sách; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho cán bộ, viên chức, người lao động trong Công ty;
- Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước nhằm mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển nguồn vốn và nâng cao chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty;

- Tổ chức các dịch vụ văn hoá - nghệ thuật, kinh doanh khách sạn và các loại hình dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ hoạt động công ích như: cơ chế đặt hàng, trợ giá, trợ cước theo quy định của nhà nước;

- Cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, văn phòng làm việc thuộc quyền quản lý và sử dụng của Công ty theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Vốn Điều lệ:

Vốn Điều lệ của Công ty đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2009 là: 48.660.439.122 (Bốn mươi tám tỷ, sáu trăm sáu mươi triệu, bốn trăm ba chín ngàn, một trăm hai hai đồng chẵn).

5. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty:

- Cơ cấu tổ chức:

+ Công ty hoạt động theo mô hình  Hội đồng thành viên (03 -05 người), Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên và bộ máy giúp việc.

+ Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Quy định trong Điều lệ Công ty  được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trực thuộc: Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Tên và địa chỉ tổ chức là chủ sở hữu:

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Địa chỉ: số 51 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách Việt Nam có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi theo quy định của pháp luật cụ thể:

- Tiếp nhận tài sản sau khi đã được kiểm kê, phân loại, xác định số lượng, đánh giá thực trạng;
- Đối với các khoản nợ phải thu Công ty có trách nhiệm tiếp nhận;

- Đối với các khoản nợ phải trả Công ty có trách nhiệm kế thừa (kể cả các khoản nợ thuế, ngân sách, nợ cán bộ, công nhân viên); thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Đối với lao động: Công ty có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động và sắp xếp lại công ty nhà nước; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật về người lao động.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Lao động-

 Thương binh và Xã hội;

- UBND Tp Hà Nội;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, HSNV, Vụ TCCB, TT (25).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác