2294/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Hãng phim Hoạt hình Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Hoạt hình Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư  số 79/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoach, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2009-2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Hãng phim Hoạt hình Việt Nam tại Tờ trình số 39A/TTr-HH ngày 28 tháng 6 năm 2010 kèm theo Đề án chuyển đổi Hãng phim Hoạt hình Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển đổi Hãng phim Hoạt hình Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Hoạt hình Việt Nam với các nội dung sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Hoạt hình Việt Nam (sau đây gọi là công ty) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty, Luật Doanh nghiệp 2005 và pháp luật có liên quan.

2.Tên và địa chỉ giao dịch:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Hoạt hình Việt Nam.

- Tên rút gọn bằng tiếng Việt: Hãng phim Hoạt hình Việt Nam

- Tên giao dịch Quốc tế: Vietnam animation single member limited company

- Trụ sở chính: Số 7 Phố Trần Phú, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (84-4) 37332616/37331560.

- Fax: (84-4)37472904/37331560.

- Email: hangphimhoathinhvietnam@yahoo.com

- Website: www.hhvn.com

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất phim hoạt hình.

- Sản xuất phim truyện thiếu nhi;

- Phát hành phim hoạt hình và phim truyện thiếu nhi trong nước và ngoài nước;

- Sản xuất các sản phẩm đi kèm theo như: quần áo, túi, các con giống của nhân vật trong phim;
- Sản xuất phim truyền thông, quảng cáo;

- Xuất bản truyện tranh từ nội dung phim;

- Tổ chức và cung cấp các dịch vụ sản xuất phim như: Trường quay, làm kỹ sảo điện ảnh, thu thanh, làm phụ đề, dựng phim;

- Cung cấp dịch vụ và tổ chức các sự kiện về văn hoá như: hội thảo, hội họp.

4. Vốn Điều lệ:

Vốn Điều lệ của Công ty là giá trị thực tế phần vốn nhà nước tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2009: 45.210.748.107đ (Bốn mươi nhăm tỷ, hai trăm mười triệu đồng, bảy trăm bốn mươi tám nghìn, một trăm linh bảy đồng chẵn).

5. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty:

- Cơ cấu quản lý Công ty theo mô hình: Chủ tịch Công ty; Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kiểm soát viên và bộ máy giúp việc.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định trong Điều lệ của Công ty do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

6. Tên và địa chỉ tổ chức là chủ sở hữu:

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Địa chỉ: số 51 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Hoạt hình Việt Nam có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi theo quy định của pháp luật cụ thể:

- Tiếp nhận tài sản sau khi đã được kiểm kê, phân loại, xác định số lượng, đánh giá thực trạng;
- Đối với các khoản nợ phải thu Công ty có trách nhiệm tiếp nhận;

- Đối với các khoản nợ phải trả Công ty có trách nhiệm kế thừa (kể cả các khoản nợ thuế, ngân sách, nợ cán bộ, công nhân viên); thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Đối với lao động: Công ty có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động và sắp xếp lại công ty nhà nước; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật về người lao động.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Hoạt hình Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Các Bộ: Kế hoạch &Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh &Xã hội;
- UBND Thành phố Hà Nội;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Bộ;
- Lưu: VT, HSNV, Vụ TCCB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác