2294/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2294/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 6 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo giải vô địch Đá cầu thế giới lần thứ VII tại Đồng Tháp năm 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ  Công văn số 2371/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức giải thể thao quốc tế năm 2013 tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo giải vô địch Đá cầu thế giới lần thứ VII tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp từ ngày 02 tháng 9 đến ngày 05 tháng 9 năm 2013 gồm 03 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức giải vô địch Đá cầu thế giới lần thứ VII năm 2013 thành công.

Điều 3. Tổng cục Thể dục thể thao chi tiền ăn, ở, di chuyển, tiền làm nhiệm vụ, tiền lưu trú và các khoản chi theo quy định cho các thành viên Ban Chỉ đạo từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;
- Lưu: VT, TCTDTT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác