229/TTR-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỚNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

TỜ TRÌNH Đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính trong đó có tiền lương và khung giá dịch vụ) đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hoá, thể thao và du lịch

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

 

Thực hiện Quyết định số 282/QĐ-TTG ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn năm 2008-2012, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Tờ trình số 117/TTr-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2009 trình Thủ tướng Chính phủ về Đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và khung giá dịch vụ) đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Sau khi nhận được Tờ trình số 117/TTr - BVHTTDL ngày 16/7/2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ đã trao đổi, có ý kiến với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để hoàn chỉnh Đề án. Trên cơ sở ý kiến góp ý của Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch đã chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện Đề án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin được báo cáo về việc tiếp thu hoàn thiện như sau:

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Công văn số 2835/BVHTTDL-TCCB ngày 7/8/2008 gửi các Bộ liên quan về việc góp ý Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công tập ngành Văn hoá,Thể thao và Du lịch và Công văn số 4475/BVHTTDL-TCCB ngày 31 tháng 12 năm 2008 gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định đối với dự thảo Đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

I. Các ý kiến góp ý về Đề án

1) Bộ Tư pháp: Công văn số 2762/BTP-PLHSHC ngày 04/9/2008

-Bộ Tư pháp tán thành việc xây dựng và ban hành dự thảo Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hóa, thể thao và du lịch"

-Để tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án trên thực tế, đề nghị cơ quan soạn thảo xây dựng văn bản pháp lý phê duyệt Đề án.

2) Bộ Nội vụ: Công văn số 2685/BNV-TL ngày 03/9/2008

-Về đánh giá thực trạng cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương), đề nghị bổ sung; các số liệu về thu -chi ngân sách trong toàn ngành; phần đánh giá về khó khăn trong hoạt động sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch; đánh giá tình hình thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; thực trạng về nguồn thu của từng loại hình đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Về nội dung đổi mới cơ chế hoạt động: Các nội dung về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy. Biên chế, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức còn mang nặng tính hành chính.

- Về đổi mới cơ chế tài chính: kết cấu lại để thể hiện rõ các nội dung thay đổi cơ chế tài chính, chuyển sang hạch toán thu -chi không vì mục đích lợi nhận; tính toán các phương án xác định khung giá dịch vụ…

3) Bộ Tài chính: Công văn số 10179/BTC-HCSN ngày 01/9/2008

-Bản Đề án đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ và cơ quan liên quan. Nội dung Đề án phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 14/3/2008; nội dung của Đề án bám vào các tiêu chí theo Thông báo số 226/TB- VPCP ngày 8/11/2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhà nước; tình hình thực tế của các đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hoá, thể thao và du lịch. Vì vậy, Bộ Tài chính thống nhất về cơ bản dự thảo Đề án của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-Bổ sung thêm báo cáo đánh giá hiện trạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở các địa phương để có đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với từng lĩnh vực của ngành trong thời gian qua, làm cơ sở cho việc đề xuất chính sách mới phù hợp.

4) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Công văn số 6078/BKH-LĐVX ngày 21/8/2008

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Đề án Đánh giá cụ thể và chi tiết hơn về việc thực hiện công tác xã hội hoá của từng lĩnh vực: Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong những năm qua việc thực hiện Nghị quyết TW5, Nghị định số 53. Đánh giá những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định 43 và từ đố tìm ra nguyên nhân tồn tại của từng lĩnh vực.

- Đề nghị chuyển các hoạt động Thông tin lưu động, chiếu bóng lưu động; Trung tâm văn hóa, Trung tâm văn hoá- thể thao, Trung tâm thể dục, thể thao hoạt động ở vùng đồng bằng sang tổ chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động.

- Đề nghị chuyển Trung tâm chiếu bóng Quốc gia, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng hoạt động theo Luật Doanh nghiệp mà không chịu sự điều chỉnh của Đề án này.

5) Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội: Công văn số 3950/LĐTBXH-LĐTL ngày 29/10/2008

-Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Đề án

II. Văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp

Công văn số 446/BTP-PLHSHC ngày 18 tháng 02 năm 2009 thẩm định về dự thảo Đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hoá, thể thao và du lịch.

-Bộ Tư pháp tán thành về sự cần thiết xây dựng và ban hành Dự thảo Đề án "Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hoá, thể thao và du lịch".

- Về cơ bản, nội dung Dự thảo phù hợp với Hiến pháp, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa Dự thảo với hệ thống pháp luật hiện hành. Trong quá trình xây dựng Dự thảo, cơ quan soạn thảo đã lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan trực tiếp và nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo. Vì vậy, Bộ Tư pháp tán thành với các nội dung quy định trong Dự thảo.

III. Tiếp thu và giải trình của Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các Bộ liên quan về dự thảo Đề án, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin tiếp thu và giải trình, như sau:

1) Tiếp thu một số ý kiến hợp lý, phù hợp đã được điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ.

2) Có một số ý kiến khác góp ý vào dự thảo Đề án, xin được giải trình:

a) Với đặc điểm của ngành văn hoá, thể thao và du lịch là hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tư tưởng của Đảng, Nhà nước nên các đơn vị sự nghiệp ngành văn hoá, thể thao hoạt động chủ yếu do ngân sách nhà nước cấp. Hiện nay, các đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hoá, thể thao và du lịch đang thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, cơ chế hoạt động xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành và có một số nội dung đổi mới được thể hiện trong Đề án đối với từng loại hình sự nghiệp đặc thù của ngành văn hoá, thể thao và du lịch.

b) Việc thực hiện tự chủ theo Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, đối với các đơn vị sự nghiệp ngành văn hoá, thể thao và du lịch mới thực hiện về tự chủ tài chính bước đầu  ở một số lĩnh vực như biểu diễn nghệ thuật; di sản văn hoá (bảo tàng); thể dục, thể thao.

c) Việc thực hiện xã hội hoá theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ, hiện nay ngành đang triển khai tại một số đơn vị công lập của ngành hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, thể dục, thể thao. Các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang hoạt động xã hội hoá sẽ không chịu sự điều chỉnh của Đề án này.

5) Do tính chất hoạt động đặc thù trong điều kiện cơ chế hiện nay, các đơn vị sự nghiệp công lập như: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng các địa phương đang hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí. Để tạo điều kiện cho các đơn vị này từng bước chuyển đổi cơ chế hoạt động theo Đề án, do đó các đơn vị này sẽ thực hiện cơ chế đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động theo Đề án, sau khi có đủ điều kiện sẽ chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

6) Nội dung Đề án phù hợp và đảm bảo tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.

7) Kiến nghị:

Hiện nay, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 106/TTr - BTC ngày 09/11/2009 trình Thủ tướng. Chính phủ Đề án: Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hoá một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công: Đề án này có liên quan đến hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hoá, thể thao và du lịch.

Để bảo đảm phù hợp và thống nhất với Đề án trên của Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch xin đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án "Đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hoá, thể thao và du lịch trên cơ sở phê duyệt Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công’’ của Bộ tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ:

-PTT Thường trực Nguyễn Sình Hùng;

-Văn phòng Chính phủ;

-Bộ trưởng (để báo cáo)

-Lưu: VT. Vụ TCCB. HTH 5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác