23 /2007/TT - BVHTT

Lê Doãn Hợp Theo Bộ Văn hóa -Thông tin -

Thông tư Số: 23 /2007/TT - BVHTT ngày 27 tháng 7 năm 2007 Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật

 

THÔNG TƯ  SỐ:  23 /2007/TT - BVHTT   NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

         

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005,

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng,

Sau khi thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, như sau:

 

I.   QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

a.Thông tư này hướng dẫn về xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho các đối tượng:

a. Tác giả là người Việt Nam có một hoặc nhiều tác phẩm, công trình về văn học - nghệ thuật được công bố và sử dụng tại Việt Nam từ ngày 02 tháng 9 năm 1945 đến nay.

  b. Tác giả là người nước ngoài có tác phẩm, công trình nghiên cứu về Việt Nam.

2. Quyền lợi của người được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học- nghệ thuật

a. Được nhận Bằng chứng nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật của Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b. Được tặng mức tiền thưởng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

 3. Giải thích các từ ngữ

 Các từ ngữ trong Thông tư  này, được hiểu như sau:

a. Tác phẩm văn học- nghệ thuật là sản phẩm sáng tạo trong hoạt động sáng tác, nghiên cứu về văn học - nghệ thuật gồm: tác phẩm văn học - nghệ thuật và tác phẩm nghiên cứu, lý luận phê bình .                                              

b. Công trình văn học- nghệ thuật là sản phẩm của hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, lý luận, phê bình và sưu tầm về văn học - nghệ thuật, có những đóng góp quan trọng đối với nhận thức, có ảnh hưởng lớn, tích cực trong văn hoá - khoa học,  kinh tế - xã hội của đất nước.

c. Cụm tác phẩm là tập hợp các tác phẩm thuộc một chuyên ngành văn học-nghệ thuật của một tác giả hoặc các đồng tác giả.

d. Cụm công trình là tập hợp các công trình thuộc một chuyên ngành văn học - nghệ thuật của một tác giả hoặc các đồng tác giả.

e. Tác giả là người bằng lao động của mình trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm, công trình.

g. Đồng tác giả là nhiều người bằng lao động của mình cùng trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm, công trình.

- Những người chỉ giúp đỡ, hỗ trợ về kỹ thuật, vật chất, kinh phí cho tác giả hoặc đồng tác giả mà không tham gia sáng tạo ra tác phẩm, công trình thì không được coi là tác giả hoặc đồng tác giả tác phẩm, công trình đó.

 

II. điều kiện xét tặng 

Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình của tác giả đề nghị xét tặng Giải thưởng phải đạt điều kiện sau:

1. Đã được sáng tác, nghiên cứu và sử dụng dưới các hình thức xuất bản, xây dựng, triển lãm, biểu diễn, màn ảnh, phát thanh, truyền hình, giảng dạy, đĩa hát , gồm:

- Văn học: các thể loại văn, thơ, công trình nghiên cứu và lý luận phê bình về văn học.

- Âm nhạc: các thể loại âm nhạc, công trình nghiên cứu và lý luận phê bình về âm nhạc.

- Sân khấu: các kịch bản sân khấu được dàn dựng công diễn phục vụ công chúng, các vở diễn thuộc các loại hình sân khấu, công trình nghiên cứu và lý luận phê bình về sân khấu.

- Mỹ thuật : các thể loại hội hoạ, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật trang trí, công trình nghiên cứu và lý luận phê bình về mỹ thuật.

- Nhiếp ảnh: các thể loại ảnh (ảnh chụp), công trình nghiên cứu và lý luận phê bình về Nhiếp ảnh.

- Múa: kịch bản múa được dàn dựng công diễn phục vụ công chúng, các vở múa và công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về  múa.

-  Điện ảnh: các bộ phim thuộc loại hình: Phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim truyện truyền hình và công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về điện ảnh.

- Văn nghệ dân gian: tác phẩm và công trình sưu tầm, nghiên cứu và lý luận phê bình  về văn học nghệ thuật dân gian.

-  Kiến trúc:  Công trình, cụm công trình kiến trúc được xây dựng và công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về kiến trúc.

- Văn hoá: tác phẩm, công trình nghiên cứu và lý luận phê bình về văn hoá.

2. Một tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình chỉ được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước về một chuyên ngành văn học - nghệ thuật.

3. Một tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng về văn học - nghệ thuật phải được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất là 5 năm đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh và 3 năm đối với Giải thưởng Nhà nước tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.

4. Không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung và kết quả tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình từ khi  được công bố, xuất bản đến thời điểm xét tặng Giải thưởng mà chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền làm rõ.

5. Tác giả người nước ngoài có tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình nghiên cứu về Việt Nam, đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật phải đạt yêu cầu sau:

- Có giá trị đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, ca ngợi hình ảnh tốt đẹp của đất nước và dân tộc, con người Việt Nam, có tác dụng đóng góp vào quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn học nghệ thuật Việt Nam, không vi phạm các quy định của Nhà nước Việt Nam.       

                     

III. tiêu chuẩn xét tặng 

1.Giải thưởng Hồ Chí Minh:

Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đạt các  tiêu chuẩn sau:

a. Đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về văn học - nghệ thuật, về nội dung tư tưởng có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội và văn học - nghệ thuật của  đất nước.

b. Đã được xuất bản  và công bố trên các tạp chí chuyên ngành hoặc được phổ biến rộng rãi trong công chúng dưới các hình thức: Kiến trúc, triển lãm, Sân khấu, Điện ảnh, Phát thanh, Truyền hình, giảng dạy, đĩa hát hoặc các hình thức khác.

c. Được tặng giải thưởng chính thức (giải nhất, giải A, giải Vàng) của các Liên hoan nghệ thuật quốc gia hoặc quốc tế và các Hội Văn học - nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

2. Giải thưởng Nhà nước

Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đạt các tiêu chuẩn sau:

a. Xuất sắc, có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển của nền văn học - nghệ thuật Việt Nam.                                                    

b. Đã được xuất bản và  công bố trên các tạp chí chuyên ngành  hoặc được phổ biến rộng rãi trong công chúng dưới các hình thức: Kiến trúc, triển lãm, sân khấu, điện  ảnh, phát thanh, truyền hình, giảng dạy, đĩa hát hoặc các hình thức khác.

c. Được tặng giải thưởng chính thức (giải nhì, giải B, giải Bạc) của các Liên hoan nghệ thuật quốc gia hoặc quốc tế và các Hội Văn học - nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

 

 IV. Quy trình, thủ tục

1.  Quy trình xét tặng Giải thưởng

a. Tác giả hoặc đồng tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước chỉ được đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng ở một chuyên ngành văn học nghệ thuật và đăng ký xét tặng Giải thưởng tại các cấp , như sau:

- Tác giả ở địa phương thì đăng ký tại Hội văn học - nghệ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tác giả ở các cơ quan Trung ương và Hội viên các Hội văn học - nghệ thuật Trung ương thì đăng ký tại Hội văn học - nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

- Tác giả người nước ngoài thì đăng ký tại Hội văn học - nghệ thuật chuyên ngành Trung ương (có ý kiến về nhân thân của Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam )

b. Việc xét tặng Giải thưởng được xem xét qua 3 cấp sau:

- Xem xét, đề nghị cấp cơ sở tại Hội đồng Hội văn học - nghệ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Hội đồng Hội văn học - nghệ thuật chuyên ngành Trung ương nơi tác giả là hội viên.

- Xem xét, đề nghị tại cấp Hội đồng Chuyên ngành .

- Xem xét, đề nghị tại Hội đồng cấp Nhà nước.

2. Nguyên tắc xét duyệt

a. Kỳ họp xét tặng Giải thưởng của Hội đồng các cấp phải có ít nhất 3/4  thành viên Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được uỷ nhiệm.

b. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận dân chủ, bỏ phiếu kín. Những tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình phải đạt được ít nhất 3/4 số phiếu của tổng số thành viên Hội đồng, mới được lập danh sách chuyển Hội đồng cấp trên xem xét.

c. Hội đồng các cấp  chỉ xem xét :

- Những tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình do tác giả hoặc gia đình (nếu tác giả đã mất) đăng ký và được Hội đồng cấp dưới đề nghị.

- Không xét các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình mà tác giả hoặc gia đình (nếu tác giả đã mất) không đăng ký.

- Không xét tác phẩm, công trình đã được tặng Giải thưởng Nhà nước để kết hợp đăng ký cùng tác phẩm, công trình khác để đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.                                                  

d. Các trường hợp khai không đúng mẫu, không đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp không đúng thời hạn thì Hội đồng các cấp không xét.

e. Tác giả hoặc đồng tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng thì không tham gia Hội đồng các cấp.

g. Hội đồng các cấp có trách nhiệm thông báo công khai kết quả xét tặng Giải thưởng trong cơ quan, đơn vị và phạm vị quản lý (trong vòng 10 ngày) và thông báo bằng văn bản những trường hợp tác giả không đủ điều kiện, tiêu chuẩn (nêu lý do cụ thể); xử lý dứt điểm, có kết luận những thắc mắc, khiếu nại phát sinh (nếu có) trước khi gửi hồ sơ các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng Giải thưởng lên Hội đồng cấp trên.

3. Thành phần Hội đồng các cấp

Hội đồng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương (sau đây gọi là cấp cơ sở) gồm đại diện các nhà chuyên môn của từng chuyên ngành văn học- nghệ thuật ; nhà quản lý có uy tín, có chuyên môn phù hợp và am hiểu lĩnh vực văn học- nghệ thuật của tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng và một số tác giả đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước về văn học- nghệ thuật.

a. Hội đồng Hội văn học- nghệ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có từ 7 đến 9 thành viên, trong đó :

-  Chủ tịch Hội văn học- nghệ thuật : Chủ tịch

-  Đại diện Ban Tuyên giáo.                

-  Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua- Khen thưởng.

-  Phụ trách công tác nghệ thuật của Hội văn học - nghệ thuật.  

-  Đại diện văn nghệ sĩ tiêu biểu .

b. Hội đồng Hội văn học- nghệ thuật chuyên ngành Trung ương có từ 11 đến 13 thành viên, trong đó:

-  Chủ tịch Hội văn học - nghệ thuật chuyên ngành Trung ương:  Chủ tịch.

-  Phụ trách Hội đồng nghệ thuật của Hội .

-  Một số tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành của Hội.

4. Thẩm quyền thành lập Hội đồng :

a.Thủ trưởng các cấp có thẩm quyền tại điểm a, b khoản 3 Mục IV nêu trên   quyết định thành lập Hội đồng cấp mình quản lý.

b. Hội đồng cấp Chuyên ngành gồm các lĩnh vực: Văn học, Âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Múa, Điện ảnh, Kiến trúc, Văn nghệ dân gian do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin quyết định thành lập.

- Hội đồng cấp Chuyên ngành có từ 13 đến 15 thành viên gồm: Các thành viên Hội đồng cấp Nhà nước, có chuyên môn cùng lĩnh vực với Hội đồng cấp chuyên ngành, một số tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cùng chuyên ngành và một số nhà quản lý có uy tín, am hiểu về lĩnh vực chuyên ngành.

    Hội đồng chuyên ngành cử người làm Thư ký Hội đồng.                                                       

c. Hội đồng cấp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.

d. Cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng cấp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin thành lập và có trách nhiệm:

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng do Hội đồng cấp dưới gửi lên và không tiếp nhận các hồ sơ không đúng thủ tục, thời gian theo quy định

- Tổng hợp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng trình Hội đồng cấp Nhà nước xem xét.

5. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng

a. Hồ sơ cá nhân (gửi Hội đồng  cấp cơ sở ) :  4 bộ, bao gồm:

- Bản đăng ký tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước về một chuyên ngành văn học nghệ thuật của tác giả hoặc gia đình (nếu tác giả đã mất) hoặc đồng tác giả (có dán ảnh ):   (Biểu 1)

- Bản sao các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng  của từng Giải thưởng dưới dạng: Tranh, ảnh (khổ 21cm x 29,7cm), băng, đĩa, sách, bản tóm tắt nội dung tác phẩm, công trình. 

b. Hội đồng cấp cơ sở ( gửi Hội đồng cấp chuyên ngành):  3 bộ, bao gồm:

- Công văn đề nghị của Hội đồng cấp cơ sở.

- Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng Giải thưởng    

- Phiếu đánh giá xét tặng Giải thưởng :                                (Biểu2a, 2b)

- Biên bản họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng:                       ( Biểu 3)

- Biên bản kiểm phiếu đánh giá xét tặng Giải thưởng :            ( Biểu 4)

- Danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh :          (Biểu 5a)

- Danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước             Biểu 5b)

- Quyết định thành lập Hội đồng cấp cơ sở.

c. Hội đồng cấp chuyên ngành (gửi Hội đồng cấp Nhà nước): 2 bộ, bao gồm:

- Hồ sơ cá nhân  đề nghị xét tặng Giải thưởng.                          

- Phiếu đánh giá xét tặng Giải thưởng .                                  ( Biểu A, B)

- Biên bản họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng.                        ( Biểu 3)

- Biên bản kiểm phiếu đánh giá xét tặng Giải thưởng .            ( Biểu 4)

- Danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.            ( Biểu 5a)

- Danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước .             ( Biểu 5b)

- Quyết định thành lập Hội đồng cấp Chuyên ngành.     

d. Hội đồng cấp Nhà nước, bao gồm:

- Công văn đề nghị của Hội văn học - nghệ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội văn học nghệ thuật Trung ương.

-  Hồ sơ của Hội đồng cấp Chuyên ngành :

e. Hồ sơ của Hội đồng cấp Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

- Tờ trình của Hội đồng cấp Nhà nước.

- Báo cáo tóm tắt thành tích của tác giả về công trình, tác phẩm; cụm tác phẩm, cụm công trình có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng cấp Chuyên ngành và Hội đồng cấp Nhà nước.

6. Thủ tục gửi hồ sơ:

a. Hội đồng cấp Hội văn học - nghệ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội văn học - nghệ thuật chuyên ngành Trung ương gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng về Hội đồng cấp Chuyên ngành.

b. Đối với Hội đồng cấp Chuyên ngành:

- Tiếp nhận  hồ sơ của các Hội đồng cấp cơ sở gửi tới.

- Gửi hồ sơ của Hội đồng cấp Chuyên ngành lên Hội đồng cấp Nhà nước để xét tặng Giải thưởng.

7. Tổ chức xét tặng Giải thưởng Hội đồng cấp Nhà nước:

Căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng cấp chuyên ngành và điều kiện, tiêu chuẩn của Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước, Hội đồng cấp Nhà nước xem xét, đánh giá và tiến hành bỏ phiếu bầu và lập hồ sơ, danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nuớc về văn học - nghệ thuật trình Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) xem xét, quyết  định.

8. Thời gian xét tặng Giải thưởng :

a. Giải thưởng Hồ Chí Minh được xét và công bố 5 năm một lần vào dịp Quốc khánh 2-9.

b. Giải thưởng Nhà nước được xét và công bố hai năm một lần vào dịp Quốc khánh 2-9.

c. Việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học- nghệ thuật vào từng đợt thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hoá- Thông tin và Hội đồng xét tặng Giải thưởng  cấp Nhà nước.

9. Giải quyết khiếu nại:

  a. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét tặng Giải thưởng và việc vi phạm quy trình, trình tự, thủ tục xét tặng Giải thưởng.

- Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ và tên, địa chỉ (cá nhân có đơn phải ký trực tiếp vào đơn và không in sao chữ ký), lý do khiếu nại và gửi cho Thủ trưởng cơ quan thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp tương ứng.

b. Thủ trưởng cơ quan thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng có  trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại và không xem xét đơn không có tên,  địa chỉ  rõ ràng hoặc mạo danh.                                                

10. Quy định trách nhiệm

 a. Thủ trưởng cơ quan , tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ, báo cáo thành tích đề nghị xét tặng Giải thưởng cho tập thể, cá nhân của đơn vị mình.

b. Cá nhân được đề nghị xét tặng Giải thưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác trong công tác kê khai, báo cáo thành tích đề nghị các cấp xét tặng Giải thưởng.

 c. Cá nhân  kê khai, xác nhận sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ cho người khác để đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

V. tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư này cho các đối tượng biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Văn hoá - Thông tin để kịp thời xem xét, sửa đổi, bổ sung.

  

 

 

Bộ trưởng

Nơi nhận:                           

 -Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 -Văn phòng Chủ tịch Nước;

 - Văn phòng Quốc hội;

 -Toà án nhân dân tối cao;

 -Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

 - Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;                                             

 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 - Ban Thi đua- Khen thưởng TW;

 - Sở Văn hoá- Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 - Các Hội văn học- nghệ thuật TW;

 - Công báo;

 -Website Chính phủ;

 - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

 - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTT;

 - Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ VTHH;

 - Lưu VT, Vụ TCCB, HTH350 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Doãn Hợp

 

 

   

Hội đồng Giải thưởng

Chuyên ngành....................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

           (Biểu  A    )

........ngày.....tháng.....năm 200...

 

Phiếu đánh giá xét tặng tác phẩm, công trình

Đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học- nghệ thuật năm 200...

 

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học- nghệ thuật

Thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng đánh giá các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình theo danh sách dưới đây( đánh dấu X vào cột 5 và 6)

 

 

TT           

 

Tên tác

phẩm, công

 trình

Tên giải thưởng

 khác đã được

 tặng của tác

phẩm,công

trình đề nghị

Giải thưởng

 Hồ Chí Minh

Tên tác giả

 hoặc đồng

 tác giả              

 

Số phiếu

của Hội

đồng cấp

Bộ, Tỉnh

hoặc Hội

 văn học

 nghệ thuật

 Trung ương

 

Ý kiến

đánh giá

Ý kiến

khác

 (nếu có)

 

Đồng ý

Không

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Thành viên hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Không đồng ý

 

 

Hội đồng Giải thưởng

Chuyên ngành....................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

         (Biểu  B    )

........ngày.....tháng.....năm 200...

 

Phiếu đánh giá xét tặng tác phẩm, công trình

Đề nghị Giải thưởng nhà nước về văn học- nghệ thuật năm 200...

 

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học- nghệ thuật

Thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng đánh giá các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình theo danh sách dưới đây( đánh dấu X vào cột 5 và 6)

 

TT           

 

Tên tác

 phẩm,

công trình

Tên giải

thưởng khác

 đã được

 tặng của

 tác phẩm,công

trình đề nghị

Giải thưởng

Hồ Chí Minh

Tên tác giả

 hoặc đồng

 tác giả           

 

Số phiếu

 của Hội

đồng cấp Bộ,

Tỉnh hoặc Hội

văn học nghệ

thuật Trung ương

 

Ý kiến đánh giá

Ý kiến khác

 (nếu có)

 

Đồng ý

Không

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

                                                                         

Hội đồng Giải thưởng

Cấp:.......

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

   ......., ngày..... tháng..... năm 200...

Biểu: 2a

                                                                                                                                                                             

Phiếu đánh giá xét tặng tác phẩm, công trình

Đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học-nghệ thuật năm 200...

- Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật

- Thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng đánh giá các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình theo danh sách dưới đây: (đánh dấu X vào cột 5 và 6).

 

Số TT

Tên tác

 phẩm,

 công trình

Tên giải

 thưởng khác

 đã được

 tặng của

tác phẩm,

 công trình

đề nghị

 Giải thưởng

 Hồ Chí Minh

Tên tác

giả hoặc

 đồng tác giả               

 

ý kiến

đánh giá

Ghi chú

Đồng ý

Không

1

2

3

4

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú ý: Biểu này dùng chung cho Hội đồng giải thưởng các cấp

 

Hội đồng Giải thưởng

Cấp:.......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

    ......., ngày..... tháng..... năm 200...

Biểu: 2b

                                                                                                                                                                             

Phiếu đánh giá xét tặng tác phẩm, công trình

Đề nghị xét tặng giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật năm 200...

 

- Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật

- Thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng đánh giá các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình theo danh sách dưới đây: (đánh dấu X vào cột 5 và 6).

 

Số TT

Tên tác

 phẩm,

công trình

Tên giải thưởng

 khác đã đượ

c tặng của

 tác phẩm,

 công trình

 đề nghị

Giải thưởng

 Hồ Chí Minh

 

Tên tác

 giả hoặ

c đồng

tác giả    

 

ý kiến

đánh giá

Ghi

chú

Đồngý

Không

1

2

3

4

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú ý: Biểu này dùng chung cho Hội đồng giải thưởng các cấp

 

Hội đồng Giải thưởng

Cấp:.......

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

   ......., ngày..... tháng..... năm 200...

Biểu: 5a

 

Danh sách tác giả có tác phẩm, công trình

Đủ điều kiện đề nghị xét tặng giải thưởng hồ chí Minh về văn học - nghệ thuật năm 200...

 

Số TT

Tên tác

 phẩm,

 công trình

Tên giải

 thưởng khác

đã được

 tặng của tác

 phẩm, công trình

đề nghị Giả

i thưởng Hồ Chí Minh

Tên tác

 giả hoặc

 đồng tác

 giả         

 

Số phiếu đánh giá

Ghi chú

Đồng ý

Không

1

2

3

4

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú ý: Biểu này dùng chung cho Hội đồng giải thưởng các cấp

 

Hội đồng Giải thưởng

Cấp:.......

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

   ......., ngày..... tháng..... năm 200...

Biểu: 5a

 

Danh sách tác giả có tác phẩm, công trình

Đủ điều kiện đề nghị xét tặng giải thưởng nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 200...

 

Số TT

Tên tác

phẩm,

công trình

Tên giải

thưởng khác

 đã được

 tặng của tác

 phẩm, công trình

 đề nghị Giải

thưởng Nhà nước

Tên tác giả

hoặc đồng

 tác giả   

 

Số phiếu đánh giá

Ghi chú

Đồng ý

Không

1

2

3

4

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú ý: Biểu này dùng chung cho Hội đồng giải thưởng các cấp

 

Hội đồng Giải thưởng

Cấp:.......

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

   ......., ngày..... tháng..... năm 200...

Biểu: 3

 

Biên bản họp hội đồng

Xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước

về văn học nghệ thuật năm 200...

 

     

  1. Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng số........./QĐ-.......ngày.....tháng....năm 200... của ......................., Hội đồng xét tặng Giải thưởng............họp hồi :..... giờ.....  ngày....... tháng...... năm 200... để xem xét, đánh giá các tác phẩm, công trình do Hội đồng xét tặng Giải thưởng..........đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 200....

  2. Tổng số thành viên Hội đồng, có....... người

 a. Số thành viên Hội đồng tham gia họp, có......người

 b. Số thành viên Hội đồng vắng mặt, có.......người, gồm:

 3. Khách mời tham dự họp (ghi rõ họ, tên và chức vụ, đơn vị công tác)

 4. Nội dung làm việc của Hội đồng

   4.1. Hội đồng đã nghe Chủ tịch( hoặc Phó Chủ tịch) Hội đồng Giải thưởng báo cáo về danh sách, kết quả đánh giá đối với các tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học- nghệ thuật năm 200.... của Hội đồng Giải thưởng.............gửi lên.

- Số lượng tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng giải thưởng:

+ Giải thưởng Hồ Chí Minh có :

+ Giải thưởng Nhà nước có :

 4.2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận về các tác phẩm, công trình và đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn quy định (ghi tóm tắt cơ bản các ý kiến của thành viên Hội đồng)

      4.3. Hội đồng đã bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau:

         - Truởng ban............

         -

      4.4. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá tác phẩm, công trình (kết quả kiểm phiếu đánh giá xét thưởng được trình bầy trong biên bản kiểm phiếu kèm theo)

  5. Kết luận và kiến nghị

 Căn cứ kết quả bỏ phiếu đánh giá các tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng, Hội đồng xét tặng Giải thưởng (Cấp Hội đồng).........đề nghị Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp trên xem xét để xét tặng Giải thưởng cho các tác phẩm, công trình có tên dưới đây:

 5.1. Các tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh

 

Số TT

Tên tác phẩm,

công trình

Tên tác giả hoặc

đồng tác giả

Số phiếu đồng ý

 

 

 

 

 

 

 

 

    

5.2. Các tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước

 

Số TT

Tên tác phẩm,

công trình

Tên tác giả hoặc

đồng tác giả

Số phiếu đồng ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tác phẩm, công trình đề nghị Hội đồng Giải thưởng cấp trên xem xét để xét tặng Giải thưởng về văn học- nghệ thuật năm 200..., cụ thể:

- Giải thưởng Hồ Chí Minh, có..............tác phẩm, công trình

- Giải thưởng Nhà nước, có....................tác phẩm, công trình

Biên bản kết thúc vào hồi.....giờ.......ngày     tháng   năm 200...

 

Chủ tịch hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú ý: Mẫu này dùng chung cho các Hội đồng xét tặng Giải thưởng

 

Hội đồng Giải thưởng

Cấp:.......

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

   ......., ngày..... tháng..... năm 200...

Biểu: 4

 

Biên bản Kiểm phiếu

đánh giá xét thưởng tác phẩm, cụm tác phẩm,công trình

Đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh,Giải thưởng Nhà nước

về Văn học Nghệ thuật năm 200...

 

 Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học  Nghệ thuật....... năm 200...tổ chức họp  vào ngày.... tháng ... năm 200.....để xem xét các tác phẩm, công trình  đề nghị  xét tặng  Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật  năm 200...

  1. Tổng số Thành viên Hội đồng có:..... người

  a.  Số Thành viên Hội đồng tham gia họp có :....... người

 b.  Số thành viên vắng mặt :........ người, gồm:

 1-

  2-

  3-

  c/ Số Thành viên tham gia bỏ phiếu : có..... người

 2. Ban Kiểm phiếu , gồm:

 1-

 2-

 3.

 3. Số phiếu đánh giá:

 -  Số phiếu phát ra:........phiếu

 -  Số phiếu thu vào:.......phiếu

  -  Số phiếu hợp lệ:.........phiếu

4. Số lượng tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng:

 -  Giải thưởng Hồ Chí Minh:

 -  Giải thưởng Nhà nước:

 5. Kết quả kiểm phiếu đánh giá

  a- Số Tác phẩm, công trình đạt số phiếu theo quy định:

-  Giải thưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

Tên tác phẩm,

công trình

Tên tác

 giả hoặc

đồng tác giả

Số phiếu

 đánh giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên tác phẩm,

công trình

Tên tác

 giả hoặc

đồng tác giả

Số phiếu

 đánh giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Giải thưởng Nhà nước

b. Số Tác phẩm, công trình không đạt số phiếu theo quy định:

-  Giải thưởng Hồ Chí Minh

 

 

    

Số TT

Tên tác phẩm,

công trình

Tên tác giả hoặc

đồng tác giả

Số phiếu đánh giá

 

 

 

 

 

 

 

 

   

-          Giải thưởng Nhà nuớc

-           

Số TT

Tên tác phẩm,

công trình

Tên tác giả hoặc

đồng tác giả

Số phiếu đánh giá

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 6. Kết quả tổng hợp:

Căn cứ vào kết quả phiếu bầu của các Thành viên Hội đồng Giải thưởng  đã nêu trên, số Tác giả có Tác phẩm được đề nghị Hội đồng Giải thưởng cấp trên xem xét để xét tặng danh hiệu  Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước năm 200...,như sau: (có danh sách Tác giả và Tác phẩm kèm theo)

  - Giải thưởng Hồ Chí Minh  : .........Tác giả

 - Giải thưởng Nhà nước        : .........Tác giả

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi....  giờ...., ngày....  tháng... năm 200...

       

Ban kiểm phiếu

          Uỷ viên                 

     Uỷ viên                         

Trưởng ban

 

Chú ý: Biên bản  này dùng chung cho Hội đồng Giải thưởng các cấp

 

            

Bộ, Uỷ ban nhân dân

Số:.............   V/v xét tặng Giải thưởng

 Hồ Chí Minh và Giải thưởng

Nhà nước về VHNT

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

   ......., ngày..... tháng..... năm 200...

Biểu: 4

 

                  Kính gửi:   Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước

 

 

      Căn cứ  công văn số....../BVHTT- GT  ngày..... tháng..... năm 200.... của Bộ Văn hoá- Thông tin về việc triển khai xét tặng  Giải thưởng Hồ Chí Minh  và Giải thưởng Nhà nước về văn học- nghệ thuật năm 200...

  Hội đồng xét tặng Giải thưởng Bộ...... Uỷ ban Nhân dân tỉnh........(hoặc Hội văn học- nghệ thuật Trung ương) đã tiến hành xem xét các tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình) đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học- nghệ thuật năm 200.... và đã  đánh giá , lựa chọn được số lượng các tác phẩm, công trình  đề nghị xét tặng Giải thưởng như sau:

1. Giải thưởng Hồ Chí Minh có.........tác phẩm, công trình

2. Giải thưởng Nhà nước có...............tác phẩm, công trình

  (Xin gửi kèm danh sách và hồ sơ các tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng)

Kính đề nghị Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước xem xét, đánh giá để xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước cho các tác phẩm, công trình nêu trên theo quy định.

 

Trân trọng

Nơi nhận

Như trên 

 Lưu  

Lãnh đạo Bộ(Tỉnh)

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác