2300/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên tại buổi làm việc với tỉnh An Giang

Ngày 01 tháng 6 năm 2016, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Đặng Thị Bích Liên đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang - Nguyễn Thanh Bình.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, các Cục: Di sản văn hóa, Văn hóa cơ sở, Hợp tác quốc tế, các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Tổ chức cán bộ và Văn phòng; về phía tỉnh An Giang có Bí thư TP. Châu Đốc tỉnh An Giang, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Văn hóa Óc Eo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Giám đốc Ban Quản lý và Du lịch núi Sam, TP. Châu Đốc.
Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang báo cáo kết quả công tác hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn Tỉnh, đề xuất, kiến nghị của Tỉnh và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1) Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đã nỗ lực, vượt qua những khó khăn, đạt được những chuyển biến tích cực trên trên cả 4 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Tỉnh An Giang đã chủ động, tích cực triển khai các nội dung công tác quan trọng như: chuẩn bị cho quá trình lập hồ sơ di tích văn hóa Óc Eo - Ba Thê, thúc đẩy tiềm lực thể thao trong khu vực, xúc tiến du lịch, kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng các quy hoạch di tích và du lịch trọng điểm. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh An Giang đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
2) Về các đề nghị cụ thể của tỉnh An Giang:
a) Về việc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018
Theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09.01.2013 của Thủ tướng Chính phủ, không hỗ trợ đầu tư các công trình thể thao như sân vận động, bể bơi ngoài trời, các dự án tại địa phương (Thông báo số 211/TB-VPCP ngày 02.7.2015 của Văn phòng Chính phủ) trong khi đó An Giang là một địa phương còn rất nhiều khó khăn. Giao Tổng cục Thể dục thể thao tổng hợp, đánh giá toàn diện tình trạng nguồn lực, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 của Tỉnh, tham mưu, đề xuất phương án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, báo cáo Bộ trưởng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
b) Về công tác chuẩn bị lập hồ sơ di tích văn hóa Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO công nhận là Di sản Thế giới
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với các bộ ngành liên quan về việc lập hồ sơ di tích văn hóa Óc Eo- Ba Thê trình UNESCO công nhận là Di sản Thế giới: Giao Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, xây dựng Đề án khai quật khảo cổ làm rõ giá trị di tích văn hóa Óc Eo phục vụ xây dựng hồ sơ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh An Giang lùi thời gian lập hồ sơ di tích văn hóa Óc Eo trình UNESCO công nhận là Di sản Thế giới để chờ kết quả nghiên cứu khảo cổ của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, đảm bảo làm nổi bật giá trị toàn cầu của di tích.
c) Về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh An Giang
Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành tiêu chí thành lập cơ quan chuyên môn về một số lĩnh vực đặc thù (trong đó có lĩnh vực du lịch) để thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04.4.2013 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Do đó chủ trương thành lập Sở Du lịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Việc thành lập Sở Du lịch tỉnh An Giang cần được thực hiện đúng quy trình quản lý hành chính, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh phối hợp Sở Nội vụ xây dựng Đề án thành lập Sở Du lịch lấy ý kiến của Bộ VHTTDL, Bộ Nội vụ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
d) Về việc thẩm định báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025 và tầm nhìn 2030
Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính sớm tổng hợp ý kiến của các cơ quan chuyên môn, thành lập Hội đồng thẩm định xem xét, đánh giá Quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
đ) Về việc thẩm định và trình phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê
Giao Cục Di sản văn hóa tổng hợp ý kiến của các cơ quan chuyên môn, tổ chức thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án quy hoạch tổng thể Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo-Ba Thê theo quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
e) Về việc không thu hồi số tiền 2.944.988 triệu đồng do sử dụng sai đối tượng từ Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011-2015
Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản giao Bộ Tài chính kiểm tra số tiền 2.944.988 triệu đồng thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011-2015 nếu được sử dụng đúng mục đích và không phải hoàn trả ngân sách trung ương. Đề nghị Tỉnh rút kinh nghiệm trong công tác phân bổ nguồn Chương trình Mục tiêu.
g) Về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý về chủ trương. Căn cứ theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14.9.2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016- 2020, đề nghị UBND Tỉnh rà soát quy mô đầu tư của dự án theo Công văn số 1113/BVHTTDL-DSVH ngày 04.4.2016 của Bộ VHTTDL trả lời Sở VHTTDL tỉnh An Giang để có cơ sở pháp lý ghi danh mục dự án.
h) Về việc duy trì bộ máy hoạt động của Trung tâm Bóng đá tỉnh An Giang
Trung tâm Bóng đá tỉnh An Giang được thành lập trước thời điểm ban hành Thông tư số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14.9.2015 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh, do đó không có tên trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở quy định tại Thông tư số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nếu cần thiết tiếp tục duy trì hoạt động của Trung tâm, đề nghị Sở VHTTDL tỉnh An Giang báo cáo UBND Tỉnh xem xét, quyết định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của UBND tỉnh An Giang và các địa phương khác để kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở VHTTDL trong nhiệm kỳ này cho phù hợp.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các cơ quan liên quan thuộc Bộ;
- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh An Giang;
- Sở VHTTDL tỉnh An Giang;
- Lưu: VT, VP, NHP .20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác