2302/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số 2302/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2013 Về việc giao Trường Đại học Sân Khấu – Điện ảnh Hà Nội đón đoàn Trường Âm thanh – Hình ảnh Đài Loan

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Sân Khấu – Điện ảnh Hà Nội và Viện Phim Việt Nam;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao cho Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội chủ trì, phối hợp với Viện Phim Việt Nam đón đoàn Lãnh đạo Trường Âm thành và Hình ảnh Đài Nam (08 người) thuộc trường Nghệ thuật Đài Loan sang làm việc tại Trường và Viện Phim Việt Nam. Thời giann: từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013.

Điều 2. Về kinh phí

- Phía Đài Loan chịu chi phí trên hành trình quốc tế, bảo hiểm.

- Đại học Sân khấu-Điện ảnh đài thọ chi phí lễ tân, tổ chức giao lưu, tặng phẩm, phiên dịch và phương tiện đi lại tại Hà Nội trong thời gian đoàn làm việc tại Việt Nam ( trích từ kinh phí của dự án mời chuyên gia năm 2013 của trường)

- Viện phim Việt Nam chịu chi phí chi tiền lễ tân đón tiếp này 24-25/6/2013 (từ nguồn chi thường xuyên 2013 của Viện)

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Sân Khấu – Điện ảnh Hà Nội có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT, NTS.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác