2303/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo "Cuộc thi nghệ thuật Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc - 2015"

  
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-BVHTTDL ngày 16/7/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ trì phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các đơn vị có liên quan tổ chức “Cuộc thi nghệ thuật Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc -2015’’.
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn
 
QUYẾT ĐỊNH:
 Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo "Cuộc thi nghệ thuật Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc - 2015" (đợt 2) vào trung tuần tháng 9 năm 2015 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm:
1. Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ống Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Phó Trưởng ban Thường trực;
3. Ông Lê Thanh Dũng- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ủy viên;
4. Ông Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Ủy viên;
5. Bà Chu Thúy Quỳnh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam - Ủy viên.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức "Cuộc thi nghệ thuật Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc - 2015" (đợt 2) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo lấy từ nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những người có tên ở Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, NTBD (2) Thg.15.
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác