2304/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Hội nghị Sơ kết công tác VHTTDL sáu tháng đầu năm 2014

Ngày 08 tháng 7 năm 2014, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác văn hoá, thể thao và du lịch sáu tháng đầu năm 2014.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh biểu dương thành tích toàn Ngành đã đạt được trong sáu tháng đầu năm 2014. Với tinh thần “Trách nhiệm, kỷ cương, tiết kiệm, hiệu quả, sáu tháng đầu năm 2014, toàn Ngành đã triển khai có hiệu quả các giải pháp thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu phát triển Ngành đã đề ra, đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.
Nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém, tiếp tục triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển Ngành đề ra cho năm 2014, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2014
1. Nhiệm vụ chung
- Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 trong các lĩnh vực hoạt động Ngành. Triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý hành chính, sự nghiệp công, cắt giảm tối đa việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, các đoàn công tác, số lượng người tham gia các đoàn công tác trong nước và đi nước ngoài.
- Chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch ứng phó trước những diễn biến phức tạp do tác động của việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
- Chỉ đạo triển khai, hoàn thành kế hoạch công tác năm 2014, tập trung vào công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng và bảo đảm tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014; hướng dẫn thực thi pháp luật, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; giảm tối đa việc các cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước trực tiếp tổ chức các liên hoan, hội diễn, cuộc thi, các hoạt động, sự kiện nghiệp vụ, chuyên môn chưa thực sự cấp bách.
- Hoàn thành việc sắp xếp, cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
- Xây dựng, hoàn thiện Dự toán Kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2015 trước ngày 30/7/2014, lưu ý thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Luật Đầu tư công có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.
- Tổng hợp, rà soát đội ngũ cán bộ, người lao động tại đơn vị, bao gồm cả việc sử dụng lao động theo hợp đồng, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30/7/2014 (qua Vụ Tổ chức cán bộ).
2. Về văn hóa, gia đình
- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
- Hoàn thành việc tham mưu, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ; xây dựng, ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
- Hoàn thiện các văn bản, đề án triển khai Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015, với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin, triển lãm, tuyên truyền lưu động về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo, đặc biệt đối với vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3. Về thể dục thể thao
- Chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp; tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII - năm 2014.
- Tham dự, đạt thành tích tốt tại Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17) năm 2014 tại Hàn Quốc, Đại hội Olympic trẻ lần thứ 2 tại Nam Kinh - Trung Quốc, Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 4 tại Thái Lan, Đại hội Thể thao Người khuyết tật Châu Á tại Hàn Quốc...
- Tích cực chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 tại Việt Nam năm 2016.
4. Về du lịch
- Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013-2020; Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020...
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 46/KH-BVHTTDL ngày 19/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Công điện số 697/CĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an ninh trật tự và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 17/5/2014 của Văn phòng Chính phủ.
- Chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2014 - “Đại ngàn Tây Nguyên”; hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Tổng cục Thể dục thể thao:
- Tập trung hoàn thiện Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018;
- Tăng cường công tác tuyên truyền về các sự kiện thể thao tổ chức trong nước, các hoạt động của Thể thao Việt Nam tại các đại hội, sự kiện thể thao khu vực và quốc tế.
2. Tổng cục Du lịch: Tập trung triển khai Kế hoạch số 1836/KH-BCĐNNVDL của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch về triển khai một số giải pháp cấp bách về thông tin, xúc tiến du lịch tại thị trường trọng điểm để thu hút khách du lịch.
3. Cục Hợp tác quốc tế:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 năm 2015 (IPU - 132).
- Khẩn trương hoàn thiện các đề án hoạt động của Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.
4. Cục Văn hóa cơ sở: Tham mưu, đề xuất kịp thời việc nhân rộng cách làm hiệu quả của những địa phương thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, trong xây dựng và thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời.
5. Cục Di sản văn hóa: Phối hợp với Thanh tra Bộ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích tại các địa phương; có giải pháp sớm chấn chỉnh tình trạng đưa hiện vật không phù hợp vào di tích.
6. Cục Nghệ thuật biểu diễn: Phối hợp với Vụ Pháp chế tổng hợp, rà soát các văn bản đã ban hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
7. Vụ Pháp chế: Rà soát các nhiệm vụ, văn bản, đề án triển khai các Chiến lược, Chương trình hành động, Quy hoạch... trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đã ban hành, đề xuất phương án, lộ trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước nhằm thể chế hóa và triển khai thực hiện Hiến pháp 2013 và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
III. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG
Tại Hội nghị, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ có liên quan đã giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các địa phương (Phụ lục). Đối với những kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách, những kiến nghị chưa thể giải quyết dứt điểm trong thời gian ngắn, yêu cầu các Tổng cục, Cục, Vụ có liên quan tiếp thu, có kế hoạch giải quyết cụ thể; những nội dung vượt quá thẩm quyền, cần sớm nghiên cứu, đề xuất, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ trên, báo cáo kết quả về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Các Thứ trưởng;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, THTT(100).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác