2305/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thực hiện việc tu bổ di tích Hắc Y bằng kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2011.

Kính gửi: Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

Phúc đáp Công văn số 182/VH-TTDL-DSVH ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đề nghị cho triển khai thực hiện việc tu bổ các hạng mục của di tích Hắc Y từ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2011, cụ thể: xây hàng rào sát xung quanh, phục hồi bảo vệ cây Thị 700 tuổi, khai quật hai địa điểm, rào lại bằng lưới B40 hàn khung sắt, cột bê tông xung quanh khu khu di tích Hắc Y, làm mái che bảo vệ một số hiện vật trong khu vực di tích; thuê nhân công trông coi di tích. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Năm 2011, thông qua nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch đã hỗ trợ kinh phí cho tu bổ, tôn tạo di tích Hắc Y ra 500 triệu đồng. Do đó, việc tiến hành tu bổ, tôn tạo phải theo quy định của pháp luật và lập xung vào tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Vì vậy, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái chỉ đạo cơ quan chuyên môn tập trung vào tu bổ, tôn tạo các hạng mục: làm hàng rào sắt bảo vệ cây Thị 700 tuổi; khai quật hai địa điểm; làm mái che bảo vệ một số hiện vật trong khu vực di tích, rào lại bằng lưới B40 hàn khung sắt, cột bê tông xung quanh khu khu di tích Hắc Y. Đối với việc thuê nhân công trông coi di tích cũng như các hạng mục tôn tạo khác năm ngoài khu vực bảo vệ di tích đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xem xét bố trí bằng nguồn ngân sách của tỉnh và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để tu bổ, tôn tạo di tích.

Việc thực hiện tu bổ tôn tạo di tích Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái phải xây dựng hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch có ý kiến về việc triển khai tu bổ di tích Hắc Y để Sở văn hóa, Thể thao va Du lịch tỉnh Yên Bái biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác