2307/CTR-BVHTTDL-ĐTHVN

TỔNG GIÁM ĐỐC Vũ Văn Hiến- BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo ĐÀÌ TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM -

Chương trình phối hợp công tác Giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2009-2010

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Đàì Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2009-2010

 

Căn cứ Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiên, đậm đà bản sắc dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 18/2008/NĐ-CP, ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam;

Căn cứ Thông báo kết luận số 202/TB-BVHTTĐL-ĐTHVN ngày 02/02/2009;

Để tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, quảng bá, phổ biến, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam thống nhất Chương trình phối hợp tuyên truyền về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2009-2010 như sau:

I- Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tăng cường sự phối hợp giũa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Truyền hình Việt Nam nhằm tiếp tục giữ vững định hướng chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước đối với lĩnh vục văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và đu lịch trong thời kỳ mới.

- Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy khả năng sáng tạo, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh lực văn hóa, gia đình, thể đục thể thao và du lịch, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đông bào dân tộc ít người.

- Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vục của đời sống xã hội; thu hẹp khoảng cách đời sống văn hóa, thể thao giữa các vùng, miền; tăng cường công tác quảng, bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, kịp thời cung cấp thông tin, giới thiệu về đời sống, chính sách văn hóa, gia đình thể dục thể thao và du lịch với cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Việc tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, quảng bá, phổ biến, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam đảm bảo đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành.

II. Phạm vi Chương trình

Chương trình này quy định việc tăng cường phối hợp giữa Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch-Đài Truyền hình Việt Nam trong việc cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến thông tin, quảng bá hình ảnh Việt Nam trong các lĩnh vục: văn hoá, thể thao, du lịch; tổ chức các sự kiện văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch trong nước và quốc tế.

III. Nguyên tắc phối hợp thực hiện chương trình

1. Việc phối hợp giữa hai cơ quan phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cơ quan trong khuôn khổ quy định của pháp luật và nội dung Chương trình hợp tác này.

2. Bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đề cao sự hợp tác, trao đổi thông tin, đảm bảo phát huy tính dân chủ, hiệu quả trong tuyên truyên, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong các lĩnh vực: văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch.

IV. Nội dung và trách nhiệm hợp tác

1. Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch

a. Chủ động cung cấp thông tin cho Đài Truyền hình Việt Nam về các hoạt động cũng như các sự kiện văn hoá, gia đình thể thao và du lịch trong nước và quốc tế

b. Tạo điều kiện cho các đơn vị chức năng của Đài Truyền hình Việt Nam tiếp cận thông tin, khai thác thông tin về các hoạt động văn hoá và các sự kiện văn hoá gia đình, thể thao và du lịch.

c. Chỉ đạo các cơ quan thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp vời các đơn vị chức năng của Đài Truyền hình Việt Nam trong việc thống nhất tuyên truyền, định hướng thông tin.

d. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức một số chương trình văn hoá, nghệ thuật, du lịch, thể dục thể thao.

2. Đài Truyền hình Việt Nam

a. Giới thiệu phổ biến tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan đến tổ chúc và hoạt động văn hoá, gia đình, du lịch, thể dục thể thao, các chuơng trình văn hóa, nghệ thuật của các dân tộc Việt Nam trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

b. Cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên chuyên trách theo dõi thực hiện các bài viết, phóng sụ, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo hành đối vời phụ nữ, người già và trẻ em, gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong các khu dân cư; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử và những nét văn hóa truyền thống gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; biểu dương các điển hình gia đình tiên tiến, các mô hình, địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện tốt công tác gia đình; đồng thời đấu tranh phê phán những cá nhân, gia đình, tổ chức vi phạm đạo đức pháp luật ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của gia đình.

c Phối hợp với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch xây dựng các chương trình quảng bá xúc tiến văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam trong nước để đăng tải những thông tin mới nhất về tình hình Việt Nam và thế giới, là cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước và con ngươi Việt Nam để độc giả khắp nơi trên thế giới hiểu về Việt Nam và con người Việt Nam, nhằm thu hút khách du lịch, thu hút đầu tư, phát triển thương mại.

d. Viết tin, bài, phóng sự tuyên truyền các phong trào thể dục thể thao quần chúng, gắn kết cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, với Phong trào’’ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; cổ vũ, động viên kịp thời các vận động viên đạt thành tích cao tại các giải đấu quốc tế.

e. Tăng thời lượng phát sóng các phóng sự, phim ảnh giới thiệu văn hóa- nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao và du lịch Việt Nam; các chuyên đề: Di sản văn hóa, Văn hóa dân tộc, Văn hóa đối ngoại, phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế và lợi ích quốc gia...

f. Phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức một số chương  trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể dục thể thao.

V. Phương thức phối hợp

1. Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Thư ký Biên tập Đài Truyền hình Việt Nam làm đầu mối phối hợp công tác giữa hai cơ quan, căn cứ vào kế hoạch tuyên truyền giữa các đơn vị của hai cơ quan có trách nhiệm xây dựng chương trình hàng năm trình Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam triển khai thực hiện.

2. Các cơ quan trực thuộc của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với hai đơn vị đầu mối của hai cơ quan xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp này.

3. Định kỳ hàng quý lãnh đạo đơn vị đầu mối của hai cơ quan có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp trao đổi thông tin, góp ý kiến về các vấn đề có liên quan đến nội dung phối hợp để rà soát, kiểm tra, đôn đốc triển khai các hoạt động, tổng hợp tình hình phối hợp và báo cáo Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam kết quả thực hiện Chương trình.

4. Thường xuyên thông tin, thông báo về các chương trình dài hạn, ngắn hạn, kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý, nghiên cứu, các vấn đề có liên quan đến nội dung phối hợp giữa hai bên nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động của mỗi bên cũng như định hướng thông tin có lợi cho sự nghiệp phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch của Việt Nam.

5. Hàng năm Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức họp sơ kết, tổng kết kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện kế hoạch và xây dựng kế hoạch cho những năm sau.

VI. Chương trình hoạt động cụ thể trong 2 năm (2009-2010)

1. Năm 2009

1.1. Tiếp tục phối hợp quảng bá, hướng dẫn bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới trên các kênh phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

1. 2. Phối hợp đưa tin các sự kiện trong Năm Ngoại giao Văn hóa 2009: Lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp; Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Anh Pháp, Hà Lan, Đức... các sự kiện thể thao và xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam ở nước ngoài; Asian Indoor Games III... Sen Games 25; Đại hội Thể dục thể thao các cấp hướng tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2010; kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các sự kiện văn hóa trong nước Liên hoan hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ III; công trình, tác phẩm, sản phẩm, thành tích hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội...

2. Năm 2010

2.1. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, nhất là các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, trong đó có các hoạt động: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội; Liên hoan Xiếc quốc tế; Liên hoan múa rối quốc tế; Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế 2010; Tuần lễ Văn hóa Nga tại Việt Nam; Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2010; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII; Giao lưu văn hóa vùng miền toàn quốc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội; các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2010 tại Hà Nội...; kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010); kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ hội Làng Sen năm 2010, Lễ Giỗ tổ Hàng Vương…

2.2. Các chương trình thông tin, quảng bá gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức ở nước ngoài trong năm 2010, như các tuần văn hóa; các cuộc thi đấu thể thao và các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam, trong đó đặc biệt là Triển lãm quốc tế EXPO Thượng Hải 2010.

VII. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình này do mỗi bên tự đảm nhiệm theo quy định hiện hành.

VIII.  Điều khoản thi hành

Chương trình phối hợp này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung thay đổi, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam sẽ trao đổi, thống nhất cách giải quyết./.

Nơi nhận:

-Lãnh đạo Bộ VHTTDL (để b/c);

-Lãnh đạo Đài THVN (để b/c);

-Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan của Bộ VHTTDL ;

-Các Ban biên tập, các đơn vị liên quan của Đài THVN

-Lưu: VT, TH, KA (50).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác