2308/BVHTTDL-VHDT

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thay đổi thời gian tổ chức Ngày hội văn hoá Chăm-Katê tại Ninh Thuận và chuyển hỗ trợ một số nội dung hoạt động sang Liên hoan Làng biển năm 2011

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Ngày 15 tháng 6 năm 2001, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 1853/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Ngày hội văn hoá Chăm-Katê lần thứ II tại Ninh Thuận năm 2011. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 7 năm 2011 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 614/SVHTTDL-VH của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận về việc thay đổi hỗ trợ tổ chức Lễ hội Chăm-Katê tại Ninh Thuận; Tờ trình số 204/TTr-CQĐD ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Cơ quan đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Ngày hội văn hóa Chăm-Katê lần thứ II tại Ninh Thuận năm 2011. Sau khi xem xét, nghiên cứu, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Nhất trí chuyển thời gian tổ chức Ngày hội văn hoá Chăm-Katê lần thứ II tại Ninh Thuận năm 2011 sang năm 2012.

2. Đồng ý chuyển nguồn kinh phí tổ chức Ngày hội văn hoá Chăm-Katê làn thứ II tại Ninh Thuận năm 2011 (trong nguồn hoạt động sự nghiệp của Cơ quan đại diện Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tham gia tổ chức Ngày hội văn hoá Chăm-Katê lần thứ lI tại Ninh Thuận năm 2011) sang hỗ trợ một số nội dung hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan làng biển Việt Nam năm 2011 theo quy định.

3. Để chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức Ngày hội văn hoá Chăm- Katê lần thứ II tại Ninh Thuận năm 2012, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố có đông đồng bào Chăm sinh sống xây dựng kế hoạch tham gia Ngày hội trên cơ sở dự thảo Kịch bản tổng thể của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong kế hoạch công tác năm 2012 của địa phương.

Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan thống nhất về nội dung, kinh phí để tổ chức thành công Liên hoan Làng biển Việt Nam năm 2011 theo đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;

- Cơ quan đại diện Bộ tại TP. HCM;

- Cục Văn hoá cơ sở;

- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố có đông đồng bào Chăm;

-Lưu: VT, VHDT, Nh.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác