230/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức "Liên hoan Xiếc quốc tế - 2016’’

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án tổ chức "Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015";
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức "Liên hoan Xiếc quốc tế - 2016" vào cuối tháng 5 năm 2016 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2016 của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD(2), Thg.20
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác