2319/BVHTTDL –DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2319/BVHTTDL –DSVH ngày 25 tháng 6 năm 2013 Về việc Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Kiêu Ky (hạng mục Tam bảo) huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1121/VHTTDL-BQLDT ngày 07 tháng 5 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Kiêu Ky (hạng mục Tam bảo), xã Kiêu Ky, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích nói trên, hạng mục tu bổ Tam bảo. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề là:

- Cần nghiên cứu khảo sát lại ngói lợp để chọn  lựa loại tiêu biểu làm cơ sở cho việc tái sử dụng và phục chế, không đặt vấn đề thay mới 100% ngói lợp.

- Hai cột đồng trụ không viết chữ;

- Hệ thống cột hiên bằng đá thay mới nên để trơn, không chạm khắc chi tiết tứ quý;

- Chi tiết bộ vì kèo trục J: các cấu kiện cột, xà không thay mới mà nên tu bổ để tái sử dụng lại;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế bổ sung, hoàn thiện Dự án và công bố công khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành; giao Cục Di sản văn hóa thỏa thuận Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NAD.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác