231/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội thảo “Hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thực trạng và định hướng phát triển đến năm 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2957/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt đề cương Đề án “Xây dựng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chủ trì tổ chức Hội thảo “Hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thực trạng và định hướng phát triển đến năm 2020”.

Thời gian: Từ ngày 26/3 đến ngày 30/3/2012

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Kinh phí tổ chức hội thảo trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt trong dự toán kinh phí Đề án “Xây dựng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020”

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCNMT   

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác