231/TTR-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình Số: 231/TTr-BVHTTDL, ngày 16 tháng 11 năm 2012 Về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Kính gửi: Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân,

Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương

Thực hiện Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"  trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư";

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ và triển khai thực hiện, kết quả như sau:

1. Tổng hợp tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương vào dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (có nội dung báo cáo gửi kèm).

2. Ngày 25 tháng 10 năm 2012, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã có buổi làm việc với Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ thống nhất nội dung chỉnh sửa dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" theo thể thức trình Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân ký ban hành; ngày 07 tháng 11 năm 2012 Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ gửi tiếp nội dung chỉnh sửa lần thứ 2 và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu hoàn chỉnh (có dự thảo kèm theo).

Để kịp thời ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", chuẩn bị nội dung cho phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" kính trình Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Văn phòng Chính phủ;

-Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, VHCS (03), PQT.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác