2320/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2320/BVHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 6 năm 2013 Về việc lập dự án phục hồi di tích Địa đạo Gò Thì Thùng, tỉnh Phú Yên.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

Phúc đáp Công văn số 1779/UBND-ĐTXD ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đề nghị cho chủ trương lập dự án phục hồi di tích Địa đạo Gò Thì Thùng, xã An Xuân, huyện Tuy An. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về chủ trương lập dự án phục hồi di tích Địa đạo Gò Thì Thùng để bảo tồn và phát huy giá trị cũng như giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của ông cha cho thế hệ trẻ.

2. Về kinh phí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa khi thỏa thuận dự án, trên cơ sở ưu tiên cho bảo quản các hạng mục gốc của di tích. (Năm 2013 đã hỗ trợ 500 triệu đồng bằng nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia để bảo tồn cấp thiết cho di tích).

3. Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện Dự án phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án phục hồi di tích Địa đạo Gò Thì Thùng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Vụ Kế hoạch Tài chính;

-Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác