2320/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 6558/VPCP-KTTH, ngày 03/10/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2011 tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ;

Căn cứ Thông báo số 1701/TB-BVHTTDL, ngày 21/5/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết luận của Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011;

Căn cứ Công văn số 1349/UBND-VX, ngày 25/6/2010 của UBND tỉnh Phú Yên về việc đề nghị phê duyệt Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011 với chủ đề “Thiên đường du lịch biển, đảo”.

Điều 2. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Trưởng Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011 chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh/thành trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, UBND tỉnh Phú Yên, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác