2320/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh về hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức hoạt động triển lãm văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm Việt Nam ra nước ngoài;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh về “Hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan” (có biểu diễn nghệ thuật Thái Lan vào ngày bế mạc triển lãm) tại Bảo tàng từ ngày 04 đến ngày 10 tháng 8 năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (06/8/1976 – 06/8/2011)

Điều 2. Về kinh phí:

- Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam chịu chi phí chuẩn bị, tổ chức thi công dàn dựng triển lãm;

- Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu chi phí lễ tân tổ chức khai mạc triển lãm (từ nguồn kinh phí sự nghiệp 2011 của Bảo tàng)

Điều 3. Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm tuân thủ các quy định hiện hành về tổ chức triển lãm và tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam;

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT,

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác