2321/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2321/BVHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 6 năm 2013 Về việc Thỏa thuận Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích Điện Thành Hoàng Vĩnh Lộc, Quảng Bình

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 393/SVHTTL-NVVH ngày 03/6/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật chống xuống cấp di tích Điện Thành Hoàng Vĩnh Lộc, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuạt nói trên gồm các nội dung: tu bổ Tiền điện, Hậu điện (lợp lại máu bằng nói liệt, thay mới 40% cầu phong), miếu Quan võ (lợp lại mái ngói, thay mới 3 thanh xà gồ), miếu Quan văn (lợp lại mái ngói, thay mới cầu phong), hàng rào, sâu đường và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề là:

- Không lát đá đen bệ thờ mà chỉ chỉnh trang lại bệ thờ theo vật liệu truyền thống đã sử dụng ở di tích;

- Bổ sung ảnh chụp hiện trạng các hạng mục của di tích;

- Các căn cứ pháp lý cần bổ sung Luật di sản văn hóa và Luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 70/2002/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành, trong quá trình thi công cần cử cán bộ chuyên môn thường xuyên theo dõi, giám sát nhằm đạt kết quả tốt./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NAD.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác