2321/VPCP – QHQT

BT, Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc Theo VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -

Công văn Về việc Đề án tổ chức "Tháng Việt Nam tại Pháp năm 2011"

Kính gửi:          

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 441/BVHTTDL-HTQT, ngày 22 tháng 2 năm 2011) về việc phê duyệt Đề án tổ chức "Tháng Việt Nam tại Pháp năm 2011", Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý dự thảo Đề án tổ chức "Tháng Việt Nam tại Pháp năm 2011" với các nội dung được nêu tại công văn trên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động "Tháng Việt Nam tại Pháp năm 2011" đúng mục đích, an toàn và hiệu quả. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần vận động thêm tài trợ từ phía Pháp và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các hoạt động.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;

- VPCP: BTCN,

 -  Các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3) 12

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác