2323/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010; Quyết định số 122/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009-2010;

Căn cứ nội dung Công văn số 3676/BTC-TCDN ngày 26 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính về thông báo kinh phí hỗ trợ Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,       


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010 (kèm theoQuyết định này).

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính; các đơn vị Chủ trì chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ trưởng;

- Thứ trưởng Trần Chiến Thắng;

- Bộ Tài chính;

- KBNN nơi giao dịch (gửi qua đơn vị sử dụng NN)

- Lưu: VT, KHTC, B30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác