2324/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đề án Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội Việt Nam Và Thăng Long-Hà Nội trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định 2382/QĐ-BVHTT ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Công văn số 2215/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định, phê duyệt các đề án, kịch bản chi tiết thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội Việt Nam và Thăng Long-Hà Nội (theo chi tiết đề án đính kèm)

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động trên được cấp phát theo chế độ phân cấp hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Phó thủ tướng TTCP Nguyễn Sinh Hùng (để b/c ;)
- Văn phòng Chính phủ ;
- BCĐ quốc gia 1000 năm TL-HN
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Sở VHTTDL các tỉnh-thành;
- các đơn vị có liên quan
- Lưu: VT, HCTL, Lan, 20

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác