2325/QĐ-BTC,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Hiếu Theo BỘ TÀI CHÍNH -

QUYẾT ĐỊNH Hỗ trợ kinh phí xúc tiến du lịch quốc gia quảng bá hình ảnh Việt Nam trên kênh truyền hình BBC quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ XÚC TIẾN DU LỊCH QUỐC GIA QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH VIỆT NAM TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH BBC QUỐC TẾ.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

-Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ công văn số 14263/BTC-NSNN ngày 26/112008 của Bộ Tài chính về kinh phí hỗ trợ chương trình xúc tiến du lịch quốc gia;

- Căn cứ công văn số 1674/VPCP-KTTH ngày 18/3/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam;

- Căn cứ công văn số 6994/BTC-TCDN ngày 1915/2009 của Bộ Tài chính về kinh phí quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình BBC quốc tế;

- Căn cứ Quyết định số 3098/QĐ-BVHTTDL ngày 8/9/2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt quyết toán kinh phí làm phim và phát sóng quảng bá hình ảnh Việt Nam trên kênh truyền hình BBC và đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại công văn số 2755/BVHTTDL-HTQT ngày 19/8/2009;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí thực hiện làm phim và phát sóng quảng bá hình ảnh Việt Nam trên kênh truyền hình BBC quốc tế cho Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (đơn vị được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện) với số tiền là: 206.412.050 đồng (hai trăm lẻ sáu triệu bốn trăm mười hai ngàn không trăm năm mươi đồng) và 204.600USD (hai trăm lẻ bốn ngàn sáu trăm dollar Mỹ) trong đó:

- Kinh phí đã tạm ứng:  170.000.000 đồng

- Kình phí còn được cấp tiếp: 36.412.050 đồng và 204.600 USD

(Số tiền USD sẽ được qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng  Ngoại thương tại thời điểm cấp kinh phí)

Điều 2. Cục Hợp các quốc tế - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu quyết toán. Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thẩm định số liệu theo hồ sơ quyết toán của Cục Hợp tác quốc tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Bộ Văn hoá,TT&DL;

-Cục HTQT Bộ VH;

-Vụ NSNN;

-Lưu VT, TCDN.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác