2328/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc xây dựng Đề án “Đào tạo huấn luyện viên và trọng tài thể thao, giai đoạn 2011-2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1053/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Quyết định số 1174/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020” ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao xây dựng Đề án “Đào tạo huấn luyện viên và trọng tài thể thao, giai đoạn 2011-2020”

Thời gian hoàn thành: Qúy IV năm 2011

Điều 2. kinh phí thực hiện Đề án trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2011 tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐT,

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác