2328/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Hội đồng Nghệ thuật thẩm định, đánh giá chất lượng các tác phẩm văn học nghệ thuật lĩnh vực Nghệ thuật biếu diễn, thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2977/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Quy chế đặt hàng, sáng tác và công bố các tác phẩm Văn học nghệ thuật lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Nghệ thuật thẩm định, đánh giá chất lượng các tác phần văn học nghệ thuật lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, gồm:
I. Hội đồng Nghệ thuật lĩnh vực Sân khấu: Gồm 07 thành viên
1. Ồng Vương Duy Biên, NSƯT, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch- Chủ tịch;
2. Ông Nguyễn Đăng Chương, Nhà viết kịch, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Phó Chủ tịch;
3. Ông Lê Chức, NSƯT, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Uỷ viên;
4. Ông Doãn Hoàng Giang, Đạo diễn, NSND, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Uỷ viên;
5. Ông Trần Ngọc Giàu, Đạo diễn, NSND, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Uỷ viên;
6. Ông Chu Lai, Nhà văn, Trưởng ban Sáng tác Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Uỷ viên;
7. Bà Lê Thị Hoài Phương, PGS-TS, Trưởng ban Nghiên cứu nghệ thuật Viện Văn hoá nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Uỷ viên
II.  Hội đồng Nghệ thuật lĩnh vực Âm nhạc: Gồm 07 thành viên
1. Ông Vương Duy Biên, NSƯT, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch;
2. Ông Ngô Hoàng Quân, NSƯT, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Phó Chủ tich;
3. Ông Phạm Đình Thắng, Nhạc sĩ, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Quang Vinh, NSƯT, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam - Ủy viên;
5. Ông Phạm Ngọc Khôi, NSƯT, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Uỷ viên;
6. Ông Nguyễn Văn Nam, PGS-TS Âm nhạc-Uỷ viên;
7. Ông Trương Ngọc Ninh, Nhạc sỹ, Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - Uỷ viên.
III. Hội đồng Nghệ thuật lĩnh vực Múa: Gồm 07 thành viên
1. Ống Vương Duy Biên, NSƯT, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch- Chủ tịch;
2. Ông Lê Ngọc Cường, NSND, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam - Phó Chủ tịch;
3. Ông Nguyễn Công Nhạc, NSND, Nguyên Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam - Ủy viên;
4. Ông ứng Duy Thịnh, NSND, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam - Uỷ viên;
5. Ông Phạm Anh Phương, NSND, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam - Uỷ viên;
6. Ông Hà Thế Dũng, NSND, Hiệu trưởng Trường trung học Múa thành phố - Hồ Chí Minh - Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Minh Thông, NSND, Trưởng phòng Nghệ thuật Cục Nghệ
thuật biểu diễn - Uỷ viên.
Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định, đánh giá về tư tưởng, nội dung, hình thức thể hiện, chất lượng nghệ thuật các kịch bản, tác phẩm của các đơn vị, tổ nhân tham gia đặt hàng sáng tác các tác phẩm thuộc từng chuyên ngành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn theo Quy chế đã được duyệt.
Điều 3. Kinh phí chi cho Hội đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn.
- Hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, NTBD(2), Thg.25.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác