2328/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v triển lãm và in tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức triển lãm và in tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015) tại 03 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Gia Lai và Tuyên Quang.
Điều 2. Kinh phí trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS, HT (15).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác