2333/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc lập DA tu bổ, tôn tạo, mở rộng di tích Mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong khởi nghĩa Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Phúc đáp Công văn số 1452/UBND-VX ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép lập Dự án tu bổ, tôn tạo, mở rộng di tích Mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong khởi nghĩa Yên Bái, phường Nguyễn Thái học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

Di tích Mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong khởi nghĩa Yên Bái đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1990. Vì vậy, việc lập Dự án tu bổ tôn tạo nhằm tri ân, tôn vinh và giáo dục quyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc là cần thiết.

Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong khởi nghĩa Yên Bái. Tuy nhiên, việc mở rộng di tích cần được cân nhắc về quy mô để việc phát huy giá trị bảo đảm hiệu quả lâu dài phù họp với tính chất của di tích và khả năng đầu tư kinh phí. Dự án cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch về việc lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong khởi nghĩa Yên Bái để Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác