2337/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Phê duyệt kịch bản Diễu hành nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 -19/8/2015) và Quốc khánh nươc CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này kịch bản Diễu hành nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015).
Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, tác giả kịch bản, Tổng đạo diễn, đơn vị dàn dựng có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo đảm bảo Chương trình được thành công.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c)
-TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, NTBD (2) Thg.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác