2341/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2341/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 7 năm 2013 Về việc thành lập Ban Tổ chức Lớp tập huấn “Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và phương pháp phòng tránh Doping trong tập luyện và thi đấu thể thao cho cán bộ, huấn luyện viên thể thao trên toàn quốc”.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2023/ QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2013 các Đề án của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Lớp tập huấn “Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và phương pháp phòng tránh Doping trong tập luyện và thi đấu thể thao cho cán bộ, huấn luyện viên thể thao trên toàn quốc” gồm các thành viên,

1. PGS.TS.NGƯT Đào Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban.

2. Bà Lê Thị Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Phó Trưởng ban;

3. Bà Nguyễn Hoàng Tuyết Nga, Phó hiệu trưởng, Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Phó Trưởng ban;

4. Ông Võ Văn Vũ, Phó hiệu trưởng, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng -Phó Trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Văn Lỷ, Giám đốc, Trung tâm Doping và y học học thể thao, Tổng cục thể dục thể thao -Phó Trưởng ban;

6. Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

7. Ông Phan Quốc Chiến, chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

8. Ông Trần Duy Long, chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

Điều 2. Ban tổ chức lớp có trách nhiệm tổ chức, triển khai lớp học theo đúng quy định hiện hành, đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng. Ban Tổ chức lớp tự giải thể sau khi lớp học kết thúc.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Doping và y học thể thao và các thành viên có tên tại Điều 1  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT  Đặng Thị Bích Liên

-Lưu: VT, Vụ ĐT (2), QC 25.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác