2345/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quản lý thư viện trường đại học

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ SOẠN THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH GIỮA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Pháp lệnh thư viện ngày 28 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2009;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quản lý thư viện trường đại học gồm các ông, bà:

1. Ông Lê Thanh Tình, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Trưởng ban;

2. Ông Phạm Hùng Anh, Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phó ban;

3 . Bà Võ Thu Hương, Chuyên viên chính Vụ Thư viện - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Thư ký;

4. Bà Ngô Thị Thơm, Chuyên viên Vụ Pháp chế - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Thành viên;

5. Bà Trần Thị Thuỷ Hương, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Văn phòng Ban cán sự - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Thành viên;

6. Ông Trần Anh Trường, Chuyên viên Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thành viên;

7. Ông Mai Đình Loát, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục Đào tạo, thành viên;

8. Bà Vũ Thị Bích Ngân, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên;

9. Bà Mai Thị Anh, Chuyên viên Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên;

Điều 2. Tổ Biên tập có trách nhiệm xây dựng thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quản lý thư viện trường đại học.

Tổ Biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Trưởng Vụ Thư viện và các thành viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác