2347/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội nghị -Hội thảo “Sơ kết 3 năm áp dụng khung phân loại DDC trong ngành thư viện"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ -HỘI THẢO “SƠ KẾT 3 NĂM ÁP DỤNG KHUNG PHÂN LOẠI DDC TRONG NGÀNH THƯ VIỆN"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện và Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gian Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị - Hội thảo "Sơ kết 3 năm áp dụng khung phân loại DDC trong ngành thư viện’’.

Địa điểm: Tỉnh Lào Cai

Thời gian: 2 ngày (Từ ngày 22 đến ngày 23 /9/2009)

Điều 2. Kinh phí tổ chức hội nghị - Hội thảo lấy từ kinh phí sự nghiệp năm 2009 của Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác