2357/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng về công tác xúc tiến đầu tư, xã hội hoá tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 12/7/2011, tại Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về công tác xúc đến đầu tư, xã hội hoá tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn Phòng.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1). Các khu chức năng xúc tiến đầu tư từ nguồn ngoài Ngân sách nhà nước gồm: Khu Di sản văn hoá thế giới, Khu Cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô, Khu Công viên bến thuyền, Khu Dịch vụ du lịch công hơn, Khu Trung tâm văn hoá và khu vui chơi giải trí.

2) Khung giá cho thuê đất được xác định phù hợp theo quy định hiện hành về giá cho thuê đất giao Ban Quản lý Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục hoàn chỉnh Khung giá cho thuê đất ban hành theo quy định.

3) Giao Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam thành lập nhóm tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, kêu gọi xã hội hoá (làm rõ các nội dung: thời gian thuê đất, phương thức nộp tiền thuê đất, khung giá đất, điều kiện để thu hút nhà đầu tư, cam kết của chủ đầu tư phát huy tiềm năng, lợi thế, thể hiện sự ưu đãi thu hút đầu tư phù hợp) báo cáo lãnh đạo Bộ nửa cuối tháng 8 và báo cáo trình duyệt nửa cuối tháng 9 năm 2011.

4) Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam dự thảo văn bản báo cáo Bộ trưởng tiếp tục đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sớm đảm bảo ổn định mức nước hồ Đồng Mô để tạo cảnh quan, lợi thế thu hút đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5) Về các đề xuất, kiến nghị của Ban Quản lý Làng văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam:

- Thống nhất nguyên tắc tìm những nhà đầu tư lớn, có uy tín, có năng lực tài chính, kinh nghiệm trong lĩnh vực dự kiến đầu tư trực, không chia nhỏ khu chức năng dự án không trung gian trong đầu tư.

- Đồng ý giao Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam triển khai các thủ tục theo quy định về cấp vốn từ nguồn trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng dự án Trục trung tâm

- Đồng ý để Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư trong nước vào cuối năm 2011.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị: TCDL, TCTDTT,

Cục HTQT, Vụ KHTC, Vụ VHDT.

- BQL Làng VHDL các DTVN (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (THTT) NTS(26).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác