2358/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án tố chức "Tuần Việt Nam tại Nam Phi" trong khuôn khổ Kế hoạch tố chức Tuần văn hóa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỐ CHỨC "TUẦN VIỆT NAM TẠI NAM PHI" TRONG KHUÔN KHỔ KẾ HOẠCH TỐ CHỨC TUẦN VĂN HÓA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2009

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt các đoàn ra nước ngoài bằng nguồn ngân sách ngoại tệ 2009 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hơp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức “Tuần Việt Nam tại Nam Phi" trong khuôn khổ Kế hoạch tổ chức Tuần văn hóa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009.

Điều 2. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Cục Điện ảnh Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam, Nhà hát Ca, Múa Nhạc Viết Nam tổ chức tuần Việt Nam tại Nam Phi" thời gian từ ngày 29 tháng 8 năm 2009 đến ngày 5 tháng 9 năm 2009.

Điều 3. Về kinh phí:

- Kinh phí chuẩn bị trong nước: toàn bộ nội dung triển lãm không gian Việt Nam, in ấn phẩm xúc tiến quảng bá du lịch, in ấn phẩm quảng cáo sự kiện; chuẩn bị cho biểu diễn nghệ thuật; chuẩn bị cho Tuần phim…trích từ nguồn ngân sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho các đơn vị trên.

- Kinh phí cử các đoàn đi Nam Phi và cước vận chuyến hàng triển lãm, đạo cụ biểu biễn trích từ nguồn kinh phí đoàn ra năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Cục Hơp tác quốc tế quản lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ  trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác