2359/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt chủ trương xây dựng ngân hàng dữ liệu quản lý các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000; Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4513/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương xây dựng ngân hàng dữ liệu quản lý các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với các nội dung sau:

1. Tên Dự án: “Xây dựng ngân hàng dữ liệu quản lý các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch’’.

2. Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

3. Mục tiêu nhiệm vụ:

3.1. Xây dựng ngân hàng dữ liệu dưới dạng số hóa các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay và các Bộ, Ngành trước khi sáp nhập;

3.2. Xây dựng Website về công tác nghiên cứu khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm công bố nội dung các công trình đã và đang được triển khai nghiên cứu; các hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ;

3.3. Phổ biến rộng rãi kết quả nghiên cứu khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ; Ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thực tiễn công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, đao tạo trong và ngoài Bộ:

4. Thời gian thực hiện: Năm 2011 - 2012

5. Nguồn kinh phí: Từ ngân sách sự nghiệp khoa học năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm xây dựng hồ sơ Dự án trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT, TX.16.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác