2359/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2359/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2013 Ban hành Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 8609/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý tổ chức Năm Du lịch quốc gia tại một số địa phương;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên”;

Điều 2. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng – Trưởng Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt phối hợp với các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực Tây Nguyên và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức  Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ(để báo cáo);
- Phó TTgCP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, UBND các tỉnh/thành liên quan
- Lưu: VT, TCDL,

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác