235/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 65 Năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Bảo tàng Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm ảnh “65 Năm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên Xô/Liên bang Nga” nhân dịp kỷ niệm 65 Năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga.
- Thời gian: từ ngày 29 tháng 01 đến ngày 06 tháng 02 năm 2015.
- Địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
Điều 2. Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức, trình Hội đồng thẩm định phê duyệt nội dung và hình thức triển lãm theo quy định hiện hành trước khi chính thức tổ chức triển lãm.
Điều 3. Kinh phí:
Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu các chi phí chuấn bị và tổ chức triển lãm từ nguồn ngân sách sự nghiệp không thường xuyên năm 2015.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chiu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH,NĐD.15.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác