235/TTR-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình Số: 235/TTr-BVHTTDL, ngày 21 tháng 11 năm 2012 Về việc phê duyệt Hiệp định Văn hóa giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pa-na-ma

Kính gửi: Chính phủ

Quan hệ chính trị, ngoại giao và hợp tác Việt Nam và Pa-na-ma trong thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã thay mặt Chính phủ Việt Nam ký với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pa-na-ma Rómulo Roux “Hiệp định Văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-na-ma" tại Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2012 nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Pa-na-ma đến Việt Nam. Nội dung chủ yếu của Hiệp định nhằm thiết lập một thỏa thuận khung tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa.

1. Tác động của Hiệp định đối với Việt Nam:

Việc ký kết và đưa vào thực hiện "Hiệp định Văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-na- ma" sẽ thúc đẩy việc mở rộng mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, phát triển và tăng cường hợp tác, giao lưu trong lĩnh vực văn hoá và nghệ thuật. Cụ thể việc phê duyệt Hiệp định sẽ góp phần giúp Việt Nam bảo vệ di sản văn hoá, chống lại tệ nạn buôn bán trái phép hàng hoá văn hóa, trưng bày bảo tàng, thúc đẩy việc trao đổi và hợp tác văn hoá nghệ thuật giữa Việt Nam và Pa-na-ma.

2. Kiến nghị:

"Hiệp định Văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-na-ma" có nội dung không trái với các quy định của Hiến pháp, Luật và Pháp lệnh do Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành; Hiệp định tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Luật pháp quốc tế, phù hợp với lợi ích quốc gia và đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thực hiện Điều 43 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin kiến nghị Hiệp định được phê duyệt sớm có hiệu lực ngay sau khi được phê chuẩn, được gia hạn thêm năm năm một, trừ khi một trong hai Bên thông báo cho nhau ý định chấm dứt hiệu lực Hiệp định, được áp dụng trực tiếp toàn bộ Hiệp định và ban hành văn bản của Chính phủ để thực hiện điều ước quốc tế.

3. Tóm tắt ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính:

Các Bộ đều nhất trí với nội dung hiệp định Văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-na-ma. Việc ký kết và phê duyệt Hiệp định này sẽ tạo khuôn khổ pháp lý, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.

4. Dự kiến kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định:

Để thực hiện Hiệp định văn hoá đã ký với Pa-na-ma, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thỏa thuận với phía Ban triển khai các hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm nhằm thúc đẩy hợp tác văn hoá giữa hai nước.

Với những mục đích và lý do như trên, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo và đề nghị Chính phủ xem xét, phê chuẩn Hiệp định Văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-na-ma./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ,

- Lưu: VT, HTQT, PTT.06.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác