2360/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2360/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2013 Về việc bổ sung thành viên Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-BVHTTDL ngày 8 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thành viên Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt, gồm:

1. Ông Lê Văn Hùng - Quyền Giám đốc Cơ quan đại diện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên Ban Tổ chức;

2. Ông Vương Duy Bảo - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên Ban Tổ chức;

3. Ông Mai Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội - Ủy viên Ban Tổ chức;

4. Ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng - Ủy viên Ban Tổ chức;

5. Ông Lã Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên Ban Tổ chức. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Bộ, UBND các tỉnh/thành liên quan;
- Các thành viên BTC Năm DLQG 2014; 
- Lưu: VT, TCDL

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác