2361/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao Cục Hợp tác quốc tế thực hiện trang Web điện tử

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ THỰC HIỆN TRANG WEB ĐIỆN TỬ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hơp tác quốc tế;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hơp tác quốc tế chủ trì ký hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Việt Nam (Business. VN Jsc)- Thành viên Công ty Hi-Tek Inc, xây dựng trang Web điện tử giới thiệu công tác đối ngoại trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của Bộ, quảng bá du lịch Việt Nam và cung cấp dịch vụ hỗ trợ du lịch.

Điều 2. Kinh phí:

Toàn bộ kinh phí thực hiện được chi từ nguồn ngân sách xúc tiến văn hóa, thể thao và du lịch hàng năm do Cục Hơp tác quốc tế quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác