2364/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Phê duyệt nội dung Phòng trưng bày Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình tại 36 Trần phú, Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2293/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đề cương nội dung và thi công thực hiện nội dung Phòng trưng bày Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình tại 36 Trần Phú, Hà Nội;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Phòng trưng bày Văn hóa, Thể thao, du lịch và Gia đình tại 36 Trần Phú, Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể dục thể thao, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởng các đơn vị có  liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, MTNAT


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác