2366/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc xếp hạng di tích quốc gia DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐIỂM LƯU NIỆM N’TRANG GƯH XÃ BUÔN CHOAH, HUYỆN KRÔNG NÔ, TỈNH ĐĂK NÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông tại Tờ trình số 701/TTr-UBND  ngày 03 tháng 3 năm 2011 và hồ sơ di tích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia: 

DI TÍCH LỊCH SỬ

ĐỊA ĐIỂM LƯU NIỆM N’TRANG GƯH

XÃ BUÔN CHOAH, HUYỆN KRÔNG NÔ, TỈNH ĐĂK NÔNG

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đăk Nông, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4; 
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, DSVH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác