2368/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền Dân số - Kế hoạch hoá gia đình năm 2009

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TUYÊN TRUYỀN DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH NĂM 2009

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ theo Kế hoạch số 1278/KH-BCĐDS ngày 23/4/2009 của Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hợp đồng số 10/HĐ ngày 29/4/2009 giữa Ban Quản lý các Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Bộ Y tế và của Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền Dân số - Kế hoạch hoá gia đình năm 2009 tại Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Trưởng ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Bộ tổ chức biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền Dân số - Kế hoạch hoá gia đình năm 2009 tại Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh  theo Kế hoạch số 1278/KH-BCĐDS ngày 23/4/2009 đã được phê duyệt.

Điều 2. Kinh phí tổ chức lấy từ nguồn Chương trình mục tiêu mốc gia về Dân số - Kế hoạch hoá gia định do Ban Quản lý các Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Bộ Y tế cấp theo Hợp đồng số 10/HĐ ngày 29/4/2009 qua tài khoản Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trưởng ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác